Az RDF/XML szintaxis specifikációja

(Ez a fordítás a W3C Magyar Irodájának megbízásából, az
Informatikai és Hírközlési Minisztérium

támogatásával készült)

Az eredeti dokumentum:
RDF/XML Syntax Specification (Revised)
http://www.w3.org/TR/2004/REC-rdf-syntax-grammar-20040210/
A lefordított dokumentum:
http://www.w3c.hu/forditasok/RDF/REC-rdf-syntax-grammar-20040210.html
Magyar fordítás (Hungarian translation):
Pataki, Ernő 2005 (pataki.erno@w3c.hu)
A fordítás státusa:
Kézirat. Lezárva: 2005.03.22.
Utoljára módosítva: 2005.04.25.
Ez a fordítás a W3C engedélyével, a fordításokra előírt formai szabályok szerint, lelkiismeretes szakfordítói munkával készült. Ennek ellenére nem lehet kizárni, hogy hibák maradtak a fordításban. Emellett a magyar fordítás nem is követi feltétlenül az eredeti angol nyelvű dokumentumon végrehajtott jövőbeli változtatásokat. Ezért a fordítás nem tekinthető normatív W3C dokumentumnak. A dokumentum normatív, mindenkori legújabb, hivatalos, angol nyelvű változatát lásd a W3C megfelelő weblapján: http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar/
Megjegyzések a fordításhoz:
1.) A fordítással kapcsolatos olvasói észrevételeket a fordító e-mail címére kérjük.
2.) A fordító a saját megjegyzéseit feltűnően elkülöníti a dokumentum szövegében.
3.) A fordítással kapcsolatos további információkat, valamint a terminológiai kérdések diszkusszióját lásd a Köszönetnyilvánítás és megjegyzések a magyar fordításhoz c. mellékletben.
4.) A W3C Magyar Irodája a lehetőségek szerint lefordíttatja az OWL-ra és az RDF-re vonatkozó W3C ajánlások legtöbb dokumentumát. Ha tehát egy lefordított dokumentumból olyan OWL vagy RDF dokumentumra történik hipertext-hivatkozás, mely magyar változatban is rendelkezésre áll, akkor a megfelelő link általában a magyar változatra mutat. A kivételt azok a hivatkozások képezik, amelyeknek a W3C szándékai szerint mindenképpen az eredeti dokumentumra kell mutatniuk.

W3C

Az RDF/XML szintaxis specifikációja (átdolgozott kiadás)

W3C Ajánlás, 2004. Február 10.

Jelen verzió (angol eredeti):
http://www.w3.org/TR/2004/REC-rdf-syntax-grammar-20040210/
Legutolsó verzió (angol eredeti):
http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar/
Előző verzió (angol eredeti):
http://www.w3.org/TR/2003/PR-rdf-syntax-grammar-20031215/
Szerkesztő:
Dave Beckett (University of Bristol)
Sorozatszerkesztő:
Brian McBride (Hewlett Packard Labs)

Kérjük, kövesse figyelemmel a dokumentum eredeti angol nyelvű változatára vonatkozó hibajegyzéket, mert ez normatív korrekciókat is tartalmazhat.

A dokumentumról további fordítások is rendelkezésre állnak.


Absztrakt

Az RDF (Resource Description Framework) egy keretrendszer a weben történő információábrázolás céljára.

Ez a dokumentum egy XML szintaxist definiál az RDF számára az XML névterek, az XML Információhalmaz (XML Information Set) és az XML Bázis (XML Base) fogalmai alapján. Ezt a szintaxist RDF/XML-nek nevezzük. A szintaxis formális nyelvtanához olyan akciók vannak csatolva, amelyek az RDF gráfok tripletjeit generálják, ahogyan ezeket Az RDF alapfogalmai és absztrakt szintaxisa című dokumentum definiálja. A tripleteket az N-Triples konvenció szerinti gráfsorosító formátumban írjuk, mely egy pontosabb, géppel feldolgozható leképezés rögzítését teszi lehetővé. A leképezést teszt-esetek formájában adja meg a nyelvtan; ezeket Az RDF tesztsorozata című dokumentum foglalja egybe.

A dokumentum státusa

Ezt a dokumentumot a W3C tagjai és más érdekelt résztvevők ellenőrizték, és az Igazgató W3C Ajánlásként hitelesítette. Az Ajánlás elkészítésével a W3C célja és szerepe az, hogy ráirányítsa a figyelmet a specifikációra, és elősegítse annak széles körű alkalmazását. Ez megnöveli a Web használhatóságát, és javítja a weben történő együttműködést.

Ez a dokumentum egyike annak a hat dokumentumnak (Bevezetés, Fogalmak, Szintaxis, Szemantika, Szókészlet és Tesztsorozat), amelyek együttesen felváltják az eredeti Resource Description Framework specifikációkat: az RDF Model and Syntax (1999 Recommendation) és az RDF Schema (2000 Candidate Recommendation) című dokumentumokat. A jelen dokumentumot az RDF Core Working Group (RDF-mag Munkacsoport) dolgozta ki a W3C Szemantikus Web Munkaprogramja keretében, és 2004. február 10. dátummal publikálta. (Lásd a Munkaprogram-nyilatkozatot és a Munkacsoport alapszabályát).

Az Előzetes Ajánlástervezet munkaanyag óta a jelen Ajánlás megszületéséig a dokumentumon végrehajtott módosításokat a változtatási napló részletezi.

A Munkacsoport szívesen fogadja az olvasóközönség észrevételeit a www-rdf-comments@w3.org (archive) címén; az idevágó technológiák általános vitáját pedig a www-rdf-interest@w3.org (archive) címén folytatja.

Rendelkezésre áll egy konszignáció az ismert alkalmazásokról.

A W3C listát vezet továbbá azokról a felfedett szabadalmi igényekről is, amelyek ehhez a munkához kapcsolódnak.

Ez a szekció a dokumentumnak a publikáláskor érvényes státusát rögzíti. Más dokumentumok hatálytalaníthatják ezt a dokumentumot. A legújabb W3C publikációk listája, valamint e technikai riport utolsó kiadása megtalálható a W3C technikai riportok indexében, a http://www.w3.org/TR/ alatt.


Tartalomjegyzék

1 Bevezetés
2 Egy XML szintaxis az RDF számára
  2.1 Bevezetés
  2.2 Csomópont-elemek és tulajdonságelemek
  2.3 Többszörös tulajdonságelemek
  2.4 Üres tulajdonságelemek
  2.5 Tulajdonság-attribútumok
  2.6 Teljes dokumentumok létrehozása: az rdf:RDF elem és az XML deklaráció
  2.7 Nyelvek támogatása: az xml:lang
  2.8 XML-literálok: rdf:parseType="Literal"
  2.9 Tipizált literálok: rdf:datatype
  2.10 Üres csomópontok azonosítása: rdf:nodeID
  2.11 Üres csomópontok kihagyása: rdf:parseType="Resource"
  2.12 Csomópontok kihagyása: tulajdonságattribumok egy üres tulajdonságelemre
  2.13 Tipizált csomópont-elemek: az rdf:type kiváltása
  2.14 URI hivatkozások rövidítése: rdf:ID és xml:base
  2.15 Konténertagság-tulajdonságok: rdf:li és rdf:_n
  2.16 Kollekciók: rdf:parseType="Collection"
  2.17 RDF kijelentések tárgyiasítása: rdf:ID
3 Terminológia
4 RDF MIME típus, fájl-kiterjesztés és Macintosh fájl-típus
5 Globális kérdések
  5.1 Az RDF névtér és szókészlet
  5.2 Azonosítók
  5.3 URI-k létrehozása
  5.4 Korlátozások
  5.5 Megfelelés
6 A szintaxis adatmodell
  6.1 A szintaxis adatmodell eseményei
  6.2 Az információhalmaz leképezése
  6.3 A nyelvtan leírónyelve
7 Az RDF/XML nyelvtana
  7.1 Nyelvtani összefoglaló
  7.2 Nyelvtani produkciók
  7.3 Tárgyiasítási szabályok
  7.4 Lista kiterjesztési szabályok
8 RDF gráfok sorosítása RDF/XML-ben
9 RDF/XML kód beágyazása HTML-be és XHTML-be
10 Az RDF/XML használata SVG-vel
11 Köszönetnyilvánítás
12 A hivatkozások listája

Függelékek

A. függelék: Szintaxis sémák (Informatív)
  A.1 függelék: A RELAX NG kompakt szintaxis-séma (Informatív)
B. függelék: Változtatások a 2003. október 10-i végleges munkaanyaghoz képest (Informatív)


1 Bevezetés

Ez a dokumentum az RDF gráfok XML szintaxisát definiálja, amelyet eredetileg az RDF Model & Syntax - [RDF-MS] W3C ajánlás definiált. E szintaxis egymást követő implementációinak tapasztalatai, valamint az általuk kiadott RDF gráfok összehasonlításai azt mutatták, hogy némi inkonzisztencia van a rendszerben, és bizonyos szintaxisformákat nem is implementáltak elég széles körben a fejlesztők.

A jelen a dokumentum revízió alá veszi az eredeti RDF/XML nyelvtant az XML Információhalmaz ([INFOSET]) információtételei szempontjából, és ebben eltávolodik az XML meglehetősen alacsony szintű részleteitől (mint pl. az üres elemek különböző formái). Ez lehetővé teszi a nyelvtan pontosabb rögzítését, és az XML szintaxis RDF gráfokra történő leképezésének világosabb bemutatását. Az RDF gráfokra történő leképezés úgy történik, hogy az elemi kijelentéseket Az RDF Tesztsorozata [RDF-TESZTEK] című dokumentum által definiált N-Triples notációban adja ki a nyelvtan, és így olyan gráfot állít elő, amelynek szemantikája megfelel az [RDF-SZEMANTIKA] dokumentumban definiált szemantikának.

Az RDF teljes specifikációja az alábbi dokumentumokból áll:

Egy hosszabb bevezetést tartalmaz az RDF/XML-hez (történeti megvilágításban is) az RDF: Understanding the Striped RDF/XML Syntax [STRIPEDRDF] dokumentum.

2 Egy XML szintaxis az RDF számára

Ez a fejezet egy bevezetés az RDF/XML szintaxisba, mely leírja, és példákon keresztül is illusztrálja, hogy hogyan történik az RDF gráfok kódolása. Ha bármilyen ütközés fordulna elő ezen informális leírás és a 6. fejezet: A szintaxis adatmodell, vagy a 7. fejezet: RDF/XML Nyelvtan formális leírása között, akkor mindig ez utóbbiak az irányadók.

2.1 Bevezetés

"Az RDF alapfogalmai és absztrakt szintaxisa" [RDF-FOGALMAK] dokumentum 3.1 szekciója definiálja az RDF gráf adatmodellt, a 6. fejezete pedig az RDF Gráf absztrakt szintaxisát. Ezek a részek "Az RDF szemantikája" [RDF-SZEMANTIKA] dokumentum anyagával együtt egy absztrakt szintaxist definiálnak, a hozzá tartozó formális szemantikával együtt. Az RDF gráf csomópontokból, és címkézett, irányított élekből áll, ahol az élek csomópont-párokat kötnek össze. Ezt a gráfot RDF tripletek halmazával ábrázoljuk, ahol minden tripletnek van egy alany-csomópontja, egy állítmánya és egy tárgy-csomópontja. A csomópontok RDF URI hivatkozások, RDF literálok vagy üres csomópontok lehetnek. Az üres csomópontoknak adhatunk egy, csak a dokumentumon belül érvényes, nem RDF URI hivatkozás jellegű, helyi nevet, amelyet ürescsomópont-azonosítónak hívunk. Az állítmányok mindig RDF URI hivatkozások, és felfoghatók két csomópont közötti viszonyként, vagy olyan tulajdonságok definícióiként, amelyek az alany-csomóponthoz egy tulajdonságértéket (tárgy-csomópontot) kapcsolnak.

Hogy XML-ben kódolhassuk a gráfot, a csomópontokat és az állítmányokat XML kifejezésekkel – elemnevekkel, attribútum-nevekkel, elemtartalommal és attribútum-értékekkel – kell ábrázolnunk. Az RDF/XML XML minősített neveket (QNames) használ az URI hivatkozások ábrázolására, ahogyan azt a Namespaces in XML - [XML-NS] dokumentum definiálja. Minden minősített név egy névtér-névből, és egy rövid helyi névből áll. A névtér-név, mely egy URI hivatkozás, helyettesíthető egy rövidített prefixszel is a minősített névben, vagy akár el is hagyható, amennyiben deklarálunk számára egy alapértelmezett névtér-nevet (amelynek révén végül is lesz egy névtér-név a hivatkozásban).

A minősített névvel ábrázolt RDF URI hivatkozás úgy jön létre, hogy a név helyi részét a névtér-név végéhez illesztjük. Az ilyen neveket az állítmányok, valamint néhány csomópont nevének a rövidítésére használjuk. Az alany- és tárgy-csomópontokat azonosító RDF URI hivatkozásokat XML attribútum-értékként is használhatjuk. Az RDF literálokat, amelyek csak tárgy-csomópontok lehetnek, vagy XML elemek szöveges tartalmaként, vagy XML attribútumok értékeként használhatjuk.

Egy gráf felfogható olyan útvonalak gyűjteményének is, amelyen váltakozva jelenik meg egy csomópont, majd egy állítmány-él, majd ismét egy csomópont, és így tovább, amíg le nem fedi a teljes gráfot. Az RDF/XML-ben ezek a komponensek egymásba ágyazódó elemek sorozataként, váltakozva, hol csomópontként, hol állítmány-élként jelennek meg, és ezért a gráfot leíró XML kódot csomópont-él "csíkok" sorozatának is tekinthetjük. A sorozat elején lévő csomópont lesz a legkülső szülő elem, a következő állítmány-él a gyermek elem és így tovább. A csíkok sorozata általában az XML dokumentum elején indul, és mindig csomóponttal kezdődik.

A következő szekciókban több olyan RDF/XML példát is bemutatunk, amelyek komplett RDF/XML dokumentumot építenek fel (a 7. példa lesz az első komplett RDF/XML dokumentum). Az 1. ábrán bemutatott gráf, történetesen, a jelen dokumentum (rdf-syntax-grammar) néhány tulajdonságát írja le: a dokumentum címét (title), a szerkesztőjét (editor), a szerkesztő nevét (Name) és a szerkesztő honlapját (homePage):

2.2 Csomópont-elemek és tulajdonságelemek

Graph for RDF/XML Example
1. ábra: Egy RDF/XML gráf-példa (SVG változat)

Az 1. ábrán egy RDF gráfot adtunk meg, ahol a csomópontokat oválisok ábrázolják, amelyek saját RDF URI hivatkozásaikat tartalmazzák (már ahol vannak ilyenek); az állítmány-éleket szintén azok RDF URI hivatkozásaival címkézzük; a típus nélküli literálok csomópontjait pedig dobozok szimbolizálják, ezekben a literálok értékeit tüntetjük fel.

A 2. ábrán kövessük végig az egyik csomópont-él-csomópont... útvonalat:

One Path Through the Graph
2. ábra: Egy útvonal a gráfon végig (SVG változat)

A 2. ábra bal oldalán végigfutó gráf megfelel az alábbi csomópont/állítmány-él csíkozásnak:

 1. Csomópont egy RDF URI hivatkozással: http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar
 2. Állítmány-él egy RDF URI hivatkozással címkézve: http://example.org/terms/editor
 3. Csomópont RDF URI hivatkozás nélkül
 4. Állítmány-él egy RDF URI hivatkozással címkézve: http://example.org/terms/homePage
 5. Csomópont egy RDF URI hivatkozással:
  //purl.org/net/dajobe/

A 2. ábra bal oldalán látható 5 gráfkomponens az RDF/XML kódban megfelel öt, egymásba ágyazott XML elemnek, amelyek két típusa (gráf csomópont és állítmány-él) váltakozva fordul elő. Ezeket konvencionálisan csomópont-elemeknek, illetve tulajdonságelemeknek nevezzük. Az 1. példában látható csíkozásában az rdf:Description a csomópont-elem (amelyet három alkalommal használtunk a három csomópontnak megfelelően), az ex:editor és az ex:homePage pedig a két tulajdonságelem.

1. példa: Csíkozott RDF/XML (csomópontok és állítmány-élek)
<rdf:Description>
  <ex:editor>
    <rdf:Description>
      <ex:homePage>
        <rdf:Description>
        </rdf:Description>
      </ex:homePage>
    </rdf:Description>
  </ex:editor>
</rdf:Description>

A 2. ábrán látható gráfban két olyan csomópont van, amelyek RDF URI hivatkozások. Ezeket a hivatkozásokat RDF/XML-ben az rdf:about attribútum segítségével rendeljük a csomópont-elemekhez, s így a 2. példában látható eredményt kapjuk:

2. példa: csomópont-elemek, hozzárendelt RDF URI hivatkozásokkal
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar">
 <ex:editor>
  <rdf:Description>
   <ex:homePage>
    <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/net/dajobe/">
    </rdf:Description>
   </ex:homePage>
  </rdf:Description>
 </ex:editor>
</rdf:Description>

Ha az 1. ábrán látható gráf másik két útvonalát hozzáadnánk a 2. példában szereplő RDF/XML kódhoz, akkor ez a 3. példa által bemutatott ábrázolást eredményezné. (Az ex:fullName tulajdonság jelentése: "teljes neve". Ezen a példán most nem ábrázoltuk, hogy az üres csomópont közös a két útvonal számára – lásd a 2.10-nél):

3. példa: Minden gráf-útvonal teljes leírása
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar">
 <ex:editor>
  <rdf:Description>
   <ex:homePage>
    <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/net/dajobe/">
    </rdf:Description>
   </ex:homePage>
  </rdf:Description>
 </ex:editor>
</rdf:Description>

<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar">
 <ex:editor>
  <rdf:Description>
   <ex:fullName>Dave Beckett</ex:fullName>
  </rdf:Description>
 </ex:editor>
</rdf:Description>

<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar">
 <dc:title>RDF/XML Syntax Specification (Revised)</dc:title>
</rdf:Description>

2.3 Többszörös tulajdonságelemek

Több olyan rövidítési lehetőség van, amellyel megkönnyíthetjük a leggyakrabban előforduló RDF/XML szerkezetek leírását. Különösen gyakori például, hogy az RDF gráfban az alany-csomópontból több állítmány-él fut ki. Ilyen esetekben, vagyis ahol egy erőforrás-elemnek több tulajdonságeleme van, az RDF/XML egy rövidítési lehetőséget biztosít a szintaxis leírásánál. Ennek lényege, hogy az alany-csomópontot leíró szülő-elembe több gyermek-elemet építhetünk be.

Vegyük a 3. példát: itt két csomópont-elem van, mely több tulajdonságelemet kaphat. A http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar URI hivatkozással azonosított alany-csomópont tulajdonságelemei az ex:editor és az ex:title, az üres csomópont-elem tulajdonságelemei pedig az ex:homePage és az ex:fullName. Ennek a rövidítésnek az eredményét a 4. példa mutatja (szemben a 3. példával, itt most már az is látható, hogy csak egyetlen üres csomópont van):

4. példa: Több tulajdonságelem használata egy csomópont-elemben
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar">
 <ex:editor>
  <rdf:Description>
   <ex:homePage>
    <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/net/dajobe/">
    </rdf:Description>
   </ex:homePage>
   <ex:fullName>Dave Beckett</ex:fullName>
  </rdf:Description>
 </ex:editor>
 <dc:title>RDF/XML Syntax Specification (Revised)</dc:title>
</rdf:Description>

2.4 Üres tulajdonságelemek

Amikor egy RDF gráfban egy állítmány-él olyan tárgy-csomópontra mutat, amelynek nincsenek további állítmány-élei, és amely úgy jelenik meg RDF/XML-ben mint egy üres csomópont-elem:
(<rdf:Description rdf:about="..."> </rdf:Description>, vagy <rdf:Description rdf:about="..." />), akkor ez a szerkezet lerövidíthető. A rövidítés úgy történik, hogy az üres tárgyleíró (rdf:Description) elemet kihagyjuk a tulajdonságelemből, és helyette egy rdf:resource XML attribútumot adunk neki, amelynek értéke a végződő tárgy-csomópont RDF URI hivatkozása lesz.

A 4. példában még az ex:homePage tulajdonságelem egy üres csomópont-elemet tartalmazott, amelyet egy rdf:Description elem írt le, és amelynek az RDF URI hivatkozása http://purl.org/net/dajobe/ volt. Ez a szerkezet helyettesíthető egyetlen üres tulajdonságelemmel, és így az 5. ábrán látható RDF/XML kódhoz jutunk (itt az ex:fullName tulajdonság jelentése: "teljes neve"):

5. példa: Üres tulajdonságelemek
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar">
 <ex:editor>
  <rdf:Description>
   <ex:homePage rdf:resource="http://purl.org/net/dajobe/"/>
   <ex:fullName>Dave Beckett</ex:fullName>
  </rdf:Description>
 </ex:editor>
 <dc:title>RDF/XML Syntax Specification (Revised)</dc:title>
</rdf:Description>

2.5 Tulajdonság-attribútumok

Amikor egy tulajdonságelem tartalma egy karakterlánc típusú literál, akkor ezt XML attribútumként is megadhatjuk a tulajdonságelemet tartalmazó csomópont-elemben. Ezt megtehetjük több olyan tulajdonsággal is, amelyik ugyanarra a csomópont-elemre vonatkozik, feltéve, hogy a tulajdonságelem-nevek nem ismétlődnek (ezt az XML követeli meg, ugyanis az ilyen neveknek egy adott elemen belül egyedieknek kell lenniük), és feltéve, hogy a tulajdonságelemek karakterlánc literáljának minden szkópban lévő xml:lang attribútuma (ha van ilyen) azonos nyelvet nevez meg (lásd a 2.7 szekcióban). Ezt a rövidítést tulajdonság-attribútumnak (property attribute) nevezzük, és minden csomópont-elemben használható.

Ez a rövidítési forma akkor is használható, ha a tulajdonságelem rdf:type, és van egy olyan rdf:resource attribútuma, amelynek értéke egy RDF URI hivatkozás típusú tárgy-csomópont.

Az 5. példában két tulajdonságelem (a dc:title és az ex:fullName) rendelkezik karakterlánc literál tartalommal. Ezeket helyettesíthetjük tulajdonság-attribútumokkal, és így a 6. példában szereplő kódot kapjuk eredményül:

6. példa: Karakterlánc-literál értékű tulajdonságelemek helyettesítése tulajdonság-attribútumokkal
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar"
         dc:title="RDF/XML Syntax Specification (Revised)">
 <ex:editor>
  <rdf:Description ex:fullName="Dave Beckett">
   <ex:homePage rdf:resource="http://purl.org/net/dajobe/"/>
  </rdf:Description>
 </ex:editor>
</rdf:Description>

2.6 Teljes dokumentumok létrehozása: Az rdf:RDF elem és az XML deklaráció

Hogy egy teljes RDF/XML dokumentumot alakíthassunk ki, a gráf XML-lé történő átalakítását (sorosítását vagy szerializációját) általában az rdf:RDF nevű XML elemen belül írjuk le, mely a legkülső szintű eleme lesz a dokumentumnak. Konvenció szerint, az rdf:RDF elemet az alkalmazott XML névterek deklarálására is felhasználjuk, habár ez nem kötelező. Ha csak egyetlen csúcs szintű elem lenne az rdf:RDF elemen belül, akkor az rdf:RDF elem elhagyható, ám az XML névtereket ilyenkor is deklarálnunk kell.

Az XML specifikáció megenged egy XML deklarációt is a dokumentum legelején, mely jelezheti az XML verzióját, és esetleg az XML tartalom kódolását. Ez egy opcionális, de ajánlott elem.

Az RDF/XML kód teljes dokumentummá történő kiegészítése elvégezhető bármelyik korrekt és komplett gráfpéldánál, a 4. példától felfelé. Ha vesszük a legrövidebbet, a 6. példát, és megadjuk hozzá a befejező komponenseket, akkor az eredeti 1. ábra teljes RDF/XML változatát kapjuk eredményül, ahogyan a 7. példa mutatja:

7. példa: Teljes RDF/XML leírás az 1. ábra gráfjáról
(example07.rdf output example07.nt)
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
     xmlns:ex="http://example.org/stuff/1.0/">
 <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar"
          dc:title="RDF/XML Syntax Specification (Revised)">
  <ex:editor>
   <rdf:Description ex:fullName="Dave Beckett">
    <ex:homePage rdf:resource="http://purl.org/net/dajobe/" />
   </rdf:Description>
  </ex:editor>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>

A 7. példában nyugodtan kihagyhattuk volna az rdf:RDF elemet, minthogy csupán egyetlen legkülső szintű rdf:Description elem van az rdf:RDF tegpárok között, de ezt itt most nem kívántuk illusztrálni.

2.7 Nyelvek támogatása: az xml:lang

Az RDF/XML megengedi az xml:lang nyelv-azonosító attribútum használatát, ahogyan azt az XML 1.0 ([XML]) dokumentum 2.12 Language Identification szekciója definiálja, annak érdekében hogy azonosítani tudjuk az XML tartalom nyelvét. Az xml:lang attribútum használható bármelyik csomópont-elemben vagy tulajdonságelemben annak megjelölésére, hogy a benne foglalt tartalom nyelve az attribútummal megadott nyelv. Azokat a tipizált literálokat, amelyek XML-literálokat tartalmaznak, nem érinti ez az attribútum. A legspecifikusabb, szkópban lévő nyelvet (ha van ilyen megadva), a tulajdonságelemek karakterlánc típusú literáljaira, vagy tulajdonság-attribútumainak értékére alkalmazzuk. Az xml:lang="" forma jelzi, ha az adott szkópban lévő tartalomra nincs megadva nyelv-azonosító.

Az RDF tulajdonságok tartalomleíró nyelvének megjelölését mutatja be a 8. példa:

8. példa: Egy komplett példa az xml:lang használatára
(example08.rdf output example08.nt)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
 <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar">
  <dc:title>RDF/XML Syntax Specification (Revised)</dc:title>
  <dc:title xml:lang="en">RDF/XML Syntax Specification (Revised)</dc:title>
  <dc:title xml:lang="en-US">RDF/XML Syntax Specification (Revised)</dc:title>
 </rdf:Description>

 <rdf:Description rdf:about="http://example.org/buecher/baum" xml:lang="de">
  <dc:title>Der Baum</dc:title>
  <dc:description>Das Buch ist außergewöhnlich</dc:description>
  <dc:title xml:lang="en">The Tree</dc:title>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>

2.8 XML-literálok: rdf:parseType="Literal"

Az RDF lehetővé teszi XML-literálok megadását állítmányok tárgy-csomópontjaként. (Lásd: [RDF-FOGALMAK] - XML-literálok 5.1: XML tartalom az RDF gráfon belül). Ezeket úgy adjuk meg RDF/XML-ben, mint a tulajdonságelem tartalmát (tehát nem, mint egy tulajdonság-attribútum értékét), és egy rdf:parseType="Literal" attribútummal jelöljük meg az XML tartalmat befogadó tulajdonságelemben.

Egy XML-literál írását mutatja be a 9. példa, ahol egyetlen triplet van megadva egy alany-csomóponttal (RDF URI hivatkozása: http://example.org/item01), egy állítmánnyal (RDF URI hivatkozása: http://example.org/stuff/1.0/prop – az ex:prop névből generálva), valamint egy tárgy-csomóponttal, amelyben az XML-literál tartalma az a:Box tegpárok között helyezkedik el:

9. példa: Egy komplett példa rdf:parseType="Literal" tartalommal
(example09.rdf output example09.nt)
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
     xmlns:ex="http://example.org/stuff/1.0/">
 <rdf:Description rdf:about="http://example.org/item01">
  <ex:prop rdf:parseType="Literal"
       xmlns:a="http://example.org/a#"><a:Box required="true">
     <a:widget size="10" />
     <a:grommit id="23" /></a:Box>
  </ex:prop>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>

2.9 Tipizált literálok: rdf:datatype

Az RDF lehetővé teszi tipizált literálok megadását is állítmányok tárgy-csomópontjaként. A tipizált literál egy literál karakterláncból és egy adattípusra mutató RDF URI hivatkozásból áll. Ezt RDF/XML-ben ugyanazzal a szintaxissal adjuk meg, mint a literálkarakterlánc-csomópontot a tulajdonságelemen belül (tehát nem egy tulajdonság-attribútumban), de kibővítve még egy rdf:datatype="datatypeURI" attribútummal is, ahol bármilyen RDF URI hivatkozás állhat az idézőjelek között.

Egy RDF tipizált literál írását mutatjuk be a 10. ábrán, ahol egyetlen triplet szerepel egy alany-csomópont elemmel (RDF URI hivatkozása: http://example.org/item01), egy állítmánnyal (RDF UR hivatkozása: http://example.org/stuff/1.0/size – az ex:size névből generálva), valamint egy tárgy-csomóponttal, mely egy tipizált literált tartalmaz ("123", http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int), és amelyet egész szám (int) adattípusnak kell értelmezni a W3C XML Schema - [XML-SCHEMA2] specifikáció szerint.

10. példa: Egy komplett példa rdf:datatype alkalmazására
(example10.rdf output example10.nt)
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
     xmlns:ex="http://example.org/stuff/1.0/">
 <rdf:Description rdf:about="http://example.org/item01">
  <ex:size rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int">123</ex:size>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>

2.10 Üres csomópontok azonosítása: rdf:nodeID

Az RDF gráfokban az üres csomópontok megkülönböztethetők a többi csomóponttól, bár nem RDF URI hivatkozással azonosítjuk őket. Néha szükséges, hogy a gráfnak ugyanarra az üres csomópontjára az RDF/XML kód több helyéről is hivatkozhassunk (pl., amikor ez a csomópont több RDF tripletnek is alanya vagy tárgya). Ilyenkor egy ún. ürescsomópont-azonosítót adhatunk az üres csomópontnak, hogy egyértelműen azonosíthassuk a dokumentumon belül. Ezeknek az azonosítóknak tehát csak az őket tartalmazó XML információhalmaz (XML infoset) dokumentum információtételén (document information item) belül kell egyedieknek lenniük. Az ürescsomópont-azonosítót egy csomópont-elemben az rdf:about="RDF URI hivatkozás" attribútum helyettesítésére, egy tulajdonság-elemen belül pedig az rdf:resource="RDF URI hivatkozás" attribútum helyettesítésére használjuk, és mindkét esetben az rdf:nodeID="ürescsomópont-azonosító" attribútummal váltjuk fel őket.

Ha vesszük a 7. példát, és a benne szereplő üres csomópontnak explicit módon, "abc" néven, adunk egy ürescsomópont-azonosítót, akkor a 11. példában látható kódot kapjuk (a második rdf:Description elem írja le az üres csomópontot):

11. példa: Egy gráf komplett RDF/XML leírása, ahol egy rdf:nodeID attribútum segítségével azonosítjuk az üres csomópontot
(example11.rdf output example11.nt)
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
     xmlns:ex="http://example.org/stuff/1.0/">
 <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar"
          dc:title="RDF/XML Syntax Specification (Revised)">
  <ex:editor rdf:nodeID="abc"/>
 </rdf:Description>

 <rdf:Description rdf:nodeID="abc"
          ex:fullName="Dave Beckett">
  <ex:homePage rdf:resource="http://purl.org/net/dajobe/"/>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>

2.11 Az üres csomópontok kihagyása: rdf:parseType="Resource"

Az RDF gráfokban az üres csomópontokat (de nem az RDF URI hivatkozásokkal azonosított csomópontokat) írhatjuk olyan formában is, mely lehetővé teszi az <rdf:Description> </rdf:Description> pár kihagyását. Ez úgy történik, hogy egy rdf:parseType="Resource" attribútumot adunk meg az üres csomópontot tartalmazó tulajdonságelemben, és ezáltal azt egy tulajdonság-és-csomópont elemmé változtatjuk (amely maga is rendelkezhet mind tulajdonságelemekkel, mind tulajdonság-attribútumokkal). Tulajdonság-attribútumok és az rdf:nodeID nincs engedélyezve a tulajdonság-és-csomópont elemekre.

Ismét a 7. példából kiindulva, az ex:editor tulajdonságelem is írható ilyen alternatív módon, hogy végül a 12. példában szereplő megoldást kapjuk:

12. példa: Komplett példa az rdf:parseType="Resource" használatára
(example12.rdf output example12.nt)
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
     xmlns:ex="http://example.org/stuff/1.0/">
 <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar"
          dc:title="RDF/XML Syntax Specification (Revised)">
  <ex:editor rdf:parseType="Resource">
   <ex:fullName>Dave Beckett</ex:fullName>
   <ex:homePage rdf:resource="http://purl.org/net/dajobe/"/>
  </ex:editor>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>

2.12 Csomópontok kihagyása: tulajdonságattribumok egy üres tulajdonságelemre

Ha egy üres csomópont-elemben megadott összes tulajdonságelemnek karakterlánc típusú literális értéke van, ugyanazzal az xml:lang értékkel (ha meg van adva egy ilyen az adott szkópban), és ha minden ilyen tulajdonságelem csak egyszer fordul elő, továbbá ha legfeljebb egy rdf:type tulajdonságelem szerepel benne egy RDF URI hivatkozás típusú tárgy-csomóponttal mint értékkel, akkor ezek lerövidíthetők oly módon, hogy tulajdonság-attribútumokká alakítjuk őket a befogadó tulajdonságelemben, amelyet ezután üres elemmé alakítunk.

Térjünk vissza az 5. példához, ahol az ex:editor elem egy üres csomópont-elemet tartalmaz két tulajdonságelemmel: ex:fullname és ex:homePage. (Az ex:homePage nem alkalmas az ilyen rövidítésre, mivel nincs karakterlánc-literál típusú értéke, ezt tehát figyelmen kívül hagyjuk a jelenlegi példánk szempontjából.) A rövidített forma eléréséhez eltávolítjuk az ex:fullName tulajdonságelemet, és egy új ex:fullName tulajdonság-attribútumot adunk meg az ex:editor tulajdonságnak, egy olyan karakterlánc értékkel, mely az imént törölt tulajdonságelem értéke volt. Az üres csomópont-elem így implicitté válik a most már üres ex:editor tulajdonságelemben. Az eredményt a 13. ábra mutatja:

13. példa: Komplett példa egy üres tulajdonságelemben megadott tulajdonság-attribútumra
(example13.rdf output example13.nt)
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
     xmlns:ex="http://example.org/stuff/1.0/">
 <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar"
          dc:title="RDF/XML Syntax Specification (Revised)">
  <ex:editor ex:fullName="Dave Beckett" />
  <!-- Note the ex:homePage property has been ignored for this example -->
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>

2.13 Tipizált csomópont-elemek: az rdf:type kiváltása

Nagyon gyakori az RDF gráfokban, hogy alany-csomópontokra rdf:type állítmányt adunk meg. Konvenció szerint, az ilyen csomópontokat a gráfban tipizált csomópontoknak, az RDF/XML-ben pedig tipizált csomópont-elemeknek hívjuk. Az RDF/XML lehetővé teszi, hogy az ilyen tripleteket tömörebben fogalmazhassuk meg, oly módon, hogy az rdf:Description csomópont-elem nevét helyettesítjük azzal a minősített névvel, mely a "típusa" (type) viszony értékét jelentő RDF URI hivatkozással azonos. Természetesen, lehet egy alanynak több rdf:type állítmánya, de ezek közül csak egy rövidíthető ezzel a módszerrel, a többi pedig változatlanul megmarad tulajdonságelemként vagy tulajdonság-attribútumként a tipizált csomópont-elemben.

A tipizált csomópont-elemeket gyakran használjuk RDF/XML-ben az RDF szókészlet ilyen beépített osztályaival kapcsolatban, mint: rdf:Seq, rdf:Bag, rdf:Alt, rdf:Statement, rdf:Property és rdf:List.

Példaképpen bemutatjuk, hogy miként rövidíthetjük le RDF/XML-ben a 14. példa kódját tipizált csomópont-elem alkalmazásával. Az eredményt a 15. példa mutatja:

14. példa: Komplett példa az rdf:type használatára
(example14.rdf output example14.nt)
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
     xmlns:ex="http://example.org/stuff/1.0/">
 <rdf:Description rdf:about="http://example.org/thing">
  <rdf:type rdf:resource="http://example.org/stuff/1.0/Document"/>
  <dc:title>A marvelous thing</dc:title>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
15. példa: Komplett példa tipizált csomópont-elem használatára, egy rdf:type elem kiváltása céljából
(example15.rdf output example15.nt)
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
     xmlns:ex="http://example.org/stuff/1.0/">
 <ex:Document rdf:about="http://example.org/thing">
  <dc:title>A marvelous thing</dc:title>
 </ex:Document>
</rdf:RDF>

2.14 URI hivatkozások rövidítése: rdf:ID és xml:base

Az RDF/XML lehetővé teszi az XML attribútumokban megadott RDF URI hivatkozások további rövidítését, mégpedig kétféle módon. Az XML információhalmaza (XML Infoset) tartalmazza az xml:base attribútumot, mely deklarálja a dokumentum bázis-URI-jét, amelyet az XML a relatív RDF URI hivatkozások abszolúttá alakítására használ. (Ha ez az attribútum nincs explicit módon megadva, akkor az implicit bázis-URI mindig az aktuális dokumentum URI-je lesz). A bázis URI minden olyan RDF/XML attribútumra érvényes, amelyben RDF URI hivatkozásokat adhatunk meg; ezek a következők: rdf:about, rdf:resource, rdf:ID és rdf:datatype.

Az rdf:ID attribútum az rdf:about attribútum helyett használható egy csomóponti elemben (sohasem egy tulajdonságelemben, amelynek egészen más a jelentése), és arra szolgál, hogy megadjon egy relatív RDF URI hivatkozást, ami azonos egy '#' karakter és az rdf:ID attribútum értékének az egybetoldásával. Így például, ha azt írjuk, hogy rdf:ID="name", akkor az megfelel az rdf:about="#name" hivatkozásnak. Emellett az rdf:ID egy ellenőrzést is végez, annak megakadályozására, hogy egynél többször deklaráljuk ugyanazt a relatív nevet ugyanazon a xml:base látókörön (szkópon) belül (vagy, ha nincs explicit bázis megadva, akkor ugyanazon az aktuális dokumentumon belül). Ez tehát egy hasznos segédeszköz arra, hogy egymással összefüggő, de mégis megkülönböztethető helyi relatív neveket használhassunk ugyanahhoz a bázis RDF URI hivatkozáshoz képest.

Amint láthattuk, mindkét hivatkozás rövidítő forma arra épül, hogy adva van egy bázis URI, akár egy szkópban lévő xml:base deklaráció révén, akár az aktuális dokumentum implicit bázis-URI-je formájában.

A 16. példa bemutatja, hogy miként rövidítjük az rdf:Description elemben a http://example.org/here/#snack csomópont abszolút RDF URI hivatkozását a http://example.org/here/ bázis URI mint xml:base, valamint egy rdf:ID attribútum segítségével. Az ex:prop állítmány tárgy-csomópontja is egy rövidített RDF URI hivatkozás, amely az rdf:resource attribútum értéke, valamint az adott xml:base értéke alapján a http://example.org/here/fruit/apple abszolút RDF URI hivatkozásnak felel meg.

16. példa: Komplett példa rdf:ID és xml:base használatával rövidített
URI hivatkozásokra
(example16.rdf output example16.nt)
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
     xmlns:ex="http://example.org/stuff/1.0/"
     xml:base="http://example.org/here/">
 <rdf:Description rdf:ID="snack">
  <ex:prop rdf:resource="fruit/apple"/>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>

2.15 Konténertagság-tulajdonságok: rdf:li és rdf:_n

Az RDF definiál egy sor konténertagság-tulajdonságot, és az ezeknek megfelelő tulajdonságelemeket, amelyeket leginkább ilyen konténerosztályok tagjainak a megadására használunk, mint rdf:Seq, rdf:Bag és rdf:Alt (Sorozat, Zsák és Alternatíva-csoport). Az ilyen konténerosztályokat tipizált csomópont-elemként is kódolhatjuk RDF/XML-ben. A konténertagság-tulajdonságokat (rdf:_1, rdf:_2 stb.) tulajdonságelemekként és tulajdonság-attribútumokként egyaránt írhatjuk, ahogy a 17. ábrán látható. Létezik egy rdf:li nevű speciális tulajdonságelem is, mely ekvivalens az rdf:_1, rdf:_2 ... tulajdonságokkal; ezt a 7.4 szekció ismerteti részletesebben. Az rdf:li listaelem-tulajdonságoknak a megfelelő konténertagság-tulajdonságokra történő leképezése abban a sorrendben történik, amely sorrendben az rdf:li elemek megjelennek az XML kódban – itt a dokumentumok sorrendje is szignifikáns. A 17. példának megfelelő RDF/XML kód, amelyet ilyen formában írtunk meg, a 18. példában látható.

17. példa: Komplett példa RDF konténertagság-tulajdonságok használatára
(example17.rdf output example17.nt)
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
 <rdf:Seq rdf:about="http://example.org/favourite-fruit">
  <rdf:_1 rdf:resource="http://example.org/banana"/>
  <rdf:_2 rdf:resource="http://example.org/apple"/>
  <rdf:_3 rdf:resource="http://example.org/pear"/>
 </rdf:Seq>
</rdf:RDF>
18. példa: Komplett példa az rdf:li listaelem-tulajdonság használatára, konténertagság-tulajdonságok helyett
(example18.rdf output example18.nt)
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
 <rdf:Seq rdf:about="http://example.org/favourite-fruit">
  <rdf:li rdf:resource="http://example.org/banana"/>
  <rdf:li rdf:resource="http://example.org/apple"/>
  <rdf:li rdf:resource="http://example.org/pear"/>
 </rdf:Seq>
</rdf:RDF>

2.16 Kollekciók: rdf:parseType="Collection"

Az RDF/XML lehetővé teszi, hogy egy rdf:parseType="Collection" attribútum segítségével több csomópont-elemet építhessünk be egy tulajdonságelembe. Ezek a beépített csomópont-elemek a kollekció alany-csomópontjainak gyűjteményét alkotják. Ez a szintaxisforma megfelel a tripletek egy olyan halmazának, amely alany-csomópontok kollekcióját kapcsolja össze. Hogy pontosan milyenek azok a tripletek, amelyeket ez a szintaxis generál, azt részletesen a 7.2.19 Produkció: parseTypeCollectionPropertyElt szekció írja le. A kollekció felépítése abban a sorrendben történik, ahogy a csomópont-elemek megjelennek az XML dokumentumban. Az a kérdés, azonban, hogy ez a sorrend szignifikáns-e a feldolgozás szempontjából, kizárólag az alkalmazásoktól függ, ezt tehát itt nem tárgyaljuk.

A 19. ábra leír egy kosarat (basket), amelyben háromféle gyümölcs van: banán, alma és körte (banana, apple, pear). A kosár tartalmát három csomópont-elem kollekciójával ábrázolja a "gyümölcs tartalma" (ex:hasFruit) tulajdonságelemen belül, a fentebb ismertetett módszerrel.

19. példa: Komplett példa csomópontok RDF kollekciójára, rdf:parseType="Collection" alkalmazásával
(example19.rdf output example19.nt)
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
     xmlns:ex="http://example.org/stuff/1.0/">
 <rdf:Description rdf:about="http://example.org/basket">
  <ex:hasFruit rdf:parseType="Collection">
   <rdf:Description rdf:about="http://example.org/banana"/>
   <rdf:Description rdf:about="http://example.org/apple"/>
   <rdf:Description rdf:about="http://example.org/pear"/>
  </ex:hasFruit>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>

2.17 RDF kijelentések tárgyiasítása: rdf:ID

Az rdf:ID attribútumot használhatjuk egy tulajdonságelemben annak a tripletnek a tárgyiasítására/megtestesítésére (reification), amelyet generál (a részleteket lásd a 7.3 Tárgyiasítási szabályok szekcióban). A triplet tényleges azonosítója egy abszolút RDF URI hivatkozás, amelyet egy – szkópban lévő bázis-URI-hez viszonyított – olyan relatív URI hivatkozásból állítunk elő, mely egy '#' karakterből és az rdf:ID értékéből áll. Így pl. egy rdf:ID="triple" azonosítás egyenértékű egy olyan RDF URI hivatkozással, amelyet a bázis-URI-hez viszonyított #triple név reprezentál. Minden olyan azonosítópárnak, mely egy rdf:ID attribútum értékéből és egy bázis-URI-ből áll, egyedinek kell lennie egy RDF/XML dokumentumon belül (lásd: constraint-id).

A 20. példában egy rdf:ID attribútum szerepel, amelyet egy olyan triplet tárgyiasítására használunk, amelyet az ex:prop tulajdonságelemből állítunk elő úgy, hogy a tárgyiasított tripletre történő RDF URI hivatkozás végeredményben a http://example.org/triples/#triple1 lesz. [A példa által generált triplet és a "tárgyiasító négyes" tripletjei megtekinthetők az example20.nt weboldalon – a ford.]

20. példa: Komplett példa, amelyben rdf:ID tárgyiasít egy tulajdonságelemet (example20.rdf output example20.nt)
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
     xmlns:ex="http://example.org/stuff/1.0/"
     xml:base="http://example.org/triples/">
 <rdf:Description rdf:about="http://example.org/">
  <ex:prop rdf:ID="triple1">blah</ex:prop>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>

3 Terminológia

A "MUST", "MUST NOT", "REQUIRED", "SHALL", "SHALL NOT", "SHOULD", "SHOULD NOT", "RECOMMENDED", "MAY" és "OPTIONAL" kulcsszavakat ebben a dokumentumban úgy kell értelmezni, ahogyan azt az RFC 2119 [KEYWORDS] szabvány definiálja. [Az ilyen kifejezéseket tartalmazó dokumentumrészek magyar fordításában (zárójelben) megadjuk ezeket a szabványosított jelentésű angol szavakat, hogy formálisan is fennmaradjon a kompatibilitás ezzel az RFC-vel – a ford.]

Minden karakterlánc, amelyhez nem adunk külön minősítést, mindig [UNICODE] karakterláncot jelent; azaz olyan karakterek sorozatát, amelyeket egy Unicode kódponttal ábrázolunk. (Lásd a [CHARMOD] dokumentum 3.4 Strings szekciójánál.)

4 RDF MIME típus, fájl-kiterjesztés és Macintosh fájl-típus

Az Internet media típus / MIME típus az RDF/XML esetén az "application/rdf+xml" – lásd a RFC 3023 [RFC-3023] szabvány 8.18. szekciójában.

Regisztrációs megjegyzés (Informatív): A MIME típus regisztráció állapotával kapcsolatban az IANA MIME Media Types [IANA-MEDIA-TYPES] webhelyhez célszerű fordulni.

Ajánlott, hogy az RDF/XML fájlok a ".rdf" (csupa kisbetűs) kiterjesztést kapják minden platformon.

Ajánlott, hogy azok az RDF/XML fájlok, amelyeket a Macintosh HFS fájlrendszerben tárolnak, az "rdf " fájltípus nevet kapják (csupa kisbetűvel, és szóköz karakterrel a negyedik karakterpozícióban).

5 Globális kérdések

5.1 Az RDF névtér és szókészlet

Megjegyzés (Informatív): Az aboutEach és aboutEachPrefix neveket az RDF-mag Munkacsoport eltávolította a nyelvből és az RDF szókészletből. Lásd ezeknek a problémáknak a lezárását az RDF témakövető dokumentáció rdfms-abouteach és rdfms-abouteachprefix pontjában.

Megjegyzés (Informatív): A List, first, rest és nil neveket felvették a szókészletbe az rdfms-seq-representation kérdés megoldása kapcsán. Az XMLLiteral és datatype kifejezések is a szókészletbe kerültek az RDF adattípusainak támogatására. Ugyancsak a szókészlet részévé vált a nodeID név az rdfms-syntax-incomplete kérdés megoldása érdekében. (Lásd az RDF-maggal kapcsolatos nyitott kérdések listáját (RDF Core Issues List).

Az RDF névtér URI hivatkozás (vagy névtér-név): http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# , amelyet XML-ben tipikusan az rdf prefixszel helyettesítünk, bár erre a célra bármilyen más prefixet is használhatnánk. Az RDF szókészletet ezzel a névtér-névvel azonosítjuk. A szókészlet csupán az alábbi kifejezésekből áll:

Szintaktikai nevek – nem fogalmak

RDF Description ID about parseType resource li nodeID datatype

Osztálynevek

Seq Bag Alt Statement Property XMLLiteral List

Tulajdonságnevek

subject predicate object type value first rest _n ,
ahol n egy nullánál nagyobb decimális egész szám, vezető nullák nélkül írva.

Erőforrás-nevek

nil

További nevek nincsenek definiálva, tehát ha ilyenek előfordulnának, egy figyelmeztetést kellene (SHOULD) kiadnia a szoftvernek, de egyébként normálisan kellene folytatnia a feldolgozást.

Az RDF/XML dokumentumokon belül nem megengedett olyan XML névterek használata, amelyeknek a névtér-neve egy olyan `RDF névtér URI hivatkozás`, amelyhez további karakterek is fűződnek. [Az ebben a mondatban szereplő, speciálisan idézőjelezett `RDF névtér URI hivatkozás` egy hiperlink a kifejezés magyarázatát adó szövegrészre. A továbbiakban is találkozunk ilyen hiperlinkekkel – a ford.]

Ezen a dokumentumon végig, az rdf:név formájú kifejezést használjuk annak jelölésére, hogy a név az RDF szókészletből való, és annak URI hivatkozása az `RDF névtér URI hivatkozás` és a név egybetoldásából keletkezik. Például az rdf:type teljes URI hivatkozása http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type

5.2 Azonosítók

Az RDF Gráf (lásd Az RDF alapfogalmai és absztrakt szintaxisa 3. fejezetében) háromféle csomópontot és egyféle állítmányt definiál:

RDF URI hivatkozás csomópontok és állítmányok

Egy RDF URI hivatkozás (lásd Az RDF alapfogalmai és absztrakt szintaxisa 3.1 szekciójában) a következő formákban adható meg:

Az RDF/XML-en belül a minősített neveket (QNames) oly módon transzformáljuk RDF URI hivatkozásokká, hogy az XML lokális nevet a névtér-névhez (URI hivatkozáshoz) illesztjük. Például, ha a foo XML névtér-prefixhez tartozó névtér-név (URI hivatkozás) http://example.org/somewhere, akkor a foo:bar minősített név a http://example.org/somewhere/bar RDF URI hivatkozásnak felelne meg. Megjegyzendő, hogy ez korlátozza, hogy milyen RDF URI hivatkozások állíthatók elő, valamint hogy ugyanaz az URI többféleképpen is előállítható.

Az rdf:ID értéket úgy transzformáljuk RDF URI hivatkozásokká, hogy az attribútum értékét egy "#" karakterrel elválasztva a szkópban lévő bázis-URI-hez illesztjük, ahogyan azt az 5.3 URI-k létrehozása szekció leírja.

Literál-csomópontok (mindig tárgy-csomópontok)

Az RDF literálok (lásd Az RDF alapfogalmai és absztrakt szintaxisa 6.5 szekciójában) lehetnek típus nélküli literálok (lásd uo.) vagy tipizált literálok (lásd uo.). Az utóbbiakba beleértendők az XML literálok (lásd uo. az 5. XML tartalom az RDF gráfon belül című fejezetben.)

Ürescsomópont-azonosítók

Az üres csomópontoknak megkülönböztetett identitásuk van az RDF gráfban. Amikor a gráfot egy szintaxissal írjuk le (pl. RDF/XML-ben), akkor ezeknek az üres csomópontoknak szükségük van gráfon belüli azonosítókra, és egy olyan szintaxisra, mely megőrzi ezt a megkülönböztetést. Ezeket a helyi azonosítókat ürescsomópont-azonosítóknak nevezzük, és az RDF/XML-ben az rdf:nodeID attribútum értékeként használjuk egy olyan szintaxissal, amelyet a Produkció: nodeIdAttr definiál. Az ürescsomópont-azonosítókat az RDF/XML az XML Információhalmaz dokumentum-információtételének szkópjába utalja.

Ha ürescsomópont-azonosítót nem adunk meg explicit módon egy rdf:nodeID attribútum értékeként, akkor azt elő kell állítani (a 6.3.3 szekció táblázatában lévő generated-blank-node-id() sor definíciója szerint.) Az ilyen "generált ürescsomópont-azonosítók" nem ütközhetnek az rdf:nodeID attribútumok értékeiből származtatott egyetlen ilyen azonosítóval sem. Ez implementálható bármilyen módszerrel, amely fenntartja az összes üres csomópont egyedi identitását a gráfon belül, vagyis, ha sohasem adja ugyanazt az ürescsomópont-azonosítót két vagy több különböző üres csomópontnak. Az egyik lehetséges módszer az, hogy egy konstans prefixet adunk minden rdf:nodeID attribútum értékéhez, és biztosítjuk, hogy a generált ürescsomópont-azonosítók egyike sem használja ezt a prefixet. A másik módszer az lehetne, ha minden rdf:nodeID attribútum értékét leképeznénk egy-egy új, generált ürescsomópont-azonosítóvá, és ezt a leképezést végrehajtanánk minden ilyen értékre az adott RDF/XML dokumentumban.

5.3 URI-k létrehozása

Az RDF/XML támogatja az XML Base [XML-BASE] előírást, mely egy `base-uri` akcesszort definiál minden egyes `root eseményhez` és `elem eseményhez`. A relatív URI hivatkozásokat RDF URI hivatkozásokká kell konvertálni az XML Base [XML-BASE] (és RFC 2396) által specifikált algoritmus szerint. Ezek a specifikációk azonban nem specifikálnak algoritmust külön az erőforrásrész-azonosítók (mint pl. a #foo vagy az üres karakterlánc "") RDF URI hivatkozássá konvertálására. Az RDF/XML-ben egy erőforrásrész-azonosítót úgy konvertálunk RDF URI hivatkozássá, hogy az erőforrásrész-azonosítót a szkópban lévő bázis-URI végéhez illesztjük. Az üres karakterláncot úgy konvertáljuk RDF URI hivatkozássá, hogy behelyettesítjük azt a szkópban lévő bázis-URI-vel. Ezeknek az eseteknek a teszteléséhez az alábbi teszt-fájlok állnak rendelkezésre:

Teszt: jelölése: test001.rdf és test001.nt

Teszt: jelölése: test004.rdf és test004.nt

Teszt: jelölése: test008.rdf és test008.nt

Teszt: jelölése: test013.rdf és test013.nt

Teszt: jelölése: test016.rdf és test016.nt

Egy üres saját dokumentumra hivatkozást ("") a bázis-URI URI részével helyettesítjük; az erőforrásrész-azonosító részt figyelmen kívül hagyjuk). Lásd az Uniform Resource Identifiers (URI) [URIS] 4.2 szekciójában.

Teszt: jelölése: test013.rdf és test013.nt

Implementációs megjegyzés (Informatív): Amikor egy hierarchikus bázis-URI-t használunk, amelynek nincs útvonal komponense (/), akkor azt hozzá kell adni, mielőtt a bázis-URI-t felhasználnánk a konverzióhoz.

Teszt: jelölése: test011.rdf és test011.nt

5.4 Korlátozások

constraint-id
Az idAttr produkció minden alkalmazása megegyezik egy attribútummal. Az ilyen attribútum `string-value` akcesszorából és `base-uri` akcesszorából alkotott pár egyedi `egy` adott RDF/XML dokumentumon belül.

A nevek szintaxisának meg kell egyeznie az rdf-id produkcióval.

Teszt: jelölése: test014.rdf és test014.nt

5.5 Megfelelés

Definíció:
Egy RDF dokumentum egy RDF Gráf konkrét szintaxissá történő szerializációja (sorosítása).
Definíció:
Egy RDF/XML dokumentum egy olyan RDF dokumentum, amelyet az RDF számára ajánlott XML adatátviteli szintaxis szerint írtak meg, ahogyan azt a jelen dokumentum definiálja.
Megfelelés:
Egy RDF/XML dokumentum megfelelő RDF/XML dokumentumnak tekinthető, ha a jelen specifikáció szerint készült.

6 A szintaxis adatmodell

Ez a dokumentum az RDF/XML szintaxisát egy szimbólum-ábécére alkalmazott nyelvtanként specifikálja. A szimbólumokat eseményeknek (event) nevezzük az [XPATH]Information Set Mapping stílusában. Az események sorozatát rendesen egy XML dokumentumból származtatjuk, és ilyenkor ezek dokumentum sorrendben szerepelnek, ahogyan alább, a 6.2 Információhalmaz-leképezés szekció definiálja. Annak a sorozatnak, amelyet ezek az események alkotnak, hasonlónak kell lennie ahhoz az esemény-sorozathoz, amelyet a [SAX2] XML API produkálna ugyanabból az XML dokumentumból. Az események sorozatát ütköztethetjük a nyelvtannal, hogy megállapíthassuk, hogy megfelelnek-e egy szintaktikailag jól formált RDF/XML-nek.

A nyelvtan produkciói akciókat is tartalmazhatnak, amelyek akkor futnak le, amikor az adott produkciót felismeri a szoftver. Ezeknek az akcióknak az összessége meghatározza azt a transzformációt, mely bármilyen, szintaktikailag jól formált RDF/XML eseménysorozatból egy triplet nyelven (N-Triples) kódolt gráfot állít elő.

Az itt megadott modell egy lehetséges módját mutatja meg annak, hogy miként állíthatjuk elő egy RDF/XML dokumentum RDF gráf ábrázolását. Ez nem erőltet semmilyen implementációs módszert; bármilyen módszer, amely ugyanabból az RDF/XML-ből ugyanazt az RDF gráfot állítja elő, nyugodtan használható.

Részletesebben:

A szintaxis nem támogatja a rosszul formált XML dokumentumokat, sem pedig azokat a dokumentumokat, amelyek más okból nem tartalmaznak XML Információhalmazt; (például, amelyek nem felelnek meg a Namespaces in XML [XML-NS] előírásoknak).

Az XML Információhalmaz (XML Infoset) elvárja az XML Base [XML-BASE] konstrukció támogatását. Az RDF/XML használja a [base URI] információtétel tulajdonságot (information item property), ahogyan azt az 5.3 szekció definiálja.

A specifikáció egy olyan XML Információhalmazt [INFOSET] vár el, mely támogatja legalább az alábbi RDF/XML információtételeket és tulajdonságokat:

Dokumentum információtétel
[dokumentum elem], [children], [base URI]
Elem információtétel
[local name], [namespace name], [children], [attributes], [parent], [base URI]
Attribute információtétel
[local name], [namespace name], [normalized value]
Charakter információtétel
[character code]

Az alábbi elemek nincsenek leképezve adatmodell-eseményekre:

Feldolgozó utasítás információtétel
Ki nem terjesztett entitás-hivatkozás információtétel
Kommentár információtétel
Dokumentumtípus-deklaráció információtétel
Elemezetlen entitás információtétel
Megjegyzés információtétel
Névtér információtétel

Az itt fel nem sorolt információtételek és tulajdonságok szintén nincsenek leképezve adatmodell-eseményekre.

Azok az elem információtételek, amelyek fenntartott XML nevekkel rendelkeznek, (lásd Name az XML 1.0 dokumentumban), ugyancsak nincsenek megfeleltetve adatmodell-eseményeknek. Ide tartozik az összes olyan elem, amelynek a [prefix] tulajdonsága az xml karakterekkel kezdődik (kisbetű/nagybetű-független összehasonlításban) és mindazok, amelyeknek a [prefix] tulajdonsága nem rendelkezik értékkel, továbbá, amelyeknek xml karakterekkel kezdődő helyi nevük [local name] van (ugyancsak kisbetű/nagybetű-független összehasonlításban).

Minden olyan információtétel az RDF/XML dokumentumon belül, mely egyezik a parseTypeLiteralPropertyElt produkcióval, egy XML-literált takar, és nem követi ezt a leképezést. További információkért lásd a parseTypeLiteralPropertyElt produkciót.

Ennek a szekciónak a feladata kielégíteni a megfelelési (Conformance) követelményeket az [INFOSET] specifikáció szerint. Ennek érdekében specifikálja azokat az információtételeket és tulajdonságokat amelyek ennek a specifikációnak az implementációjához szükségesek.

6.1 A szintaxis adatmodell eseményei

A következő alszekciókban az események kilenc típusát definiáljuk. A legtöbb esemény az XML Infoset egy-egy információtételből épül fel (kivétel az URI hivatkozás, üres csomópont, típus nélküli literál és a tipizált literál). Egy esemény-konstruktor hatása az, hogy egy új eseményt állít elő, önálló identitással, mely különbözik minden más eseménytől. Az események akcesszor műveletekkel rendelkeznek, és a legtöbbnek string-value (karakterlánc érték) akcesszora van, mely lehet egy statikus érték, és lehet egy dinamikusan előállított érték is.

6.1.1 Gyökér esemény

A dokumentum információtétel-ből állítjuk elő és a következő akcesszorokat és értékeket kapja:

dokumentum-elem
Beállítva a dokumentum információtétel [dokumentum-elem] tulajdonságának értékére.
children (gyermekek)
Beállítva a dokumentum információtétel [children] tulajdonságának értékére.
base-uri (báris-URI)
Beállítva a dokumentum információtétel [base URI] tulajdonságának értékére.
language (nyelv)
Beállítva az üres karakterláncra.

6.1.2 Elem esemény

Egy elem információtétel-ből állítjuk elő, és következő akcesszorokat és értékeket kapja:

local-name (helyi név)
Beállítva az elem információtétel [local name] tulajdonságának értékére.
namespace-name (névtér-név)
Beállítva az elem információtétel [namespace name] tulajdonságának értékére.
children (gyermekek)
Beállítva az elem információtétel [children] tulajdonságának értékére.
base-uri (bázis-URI)
Beállítva az elem információtétel [base URI] tulajdonságának értékére.
attributes (attribútumok)

Az elem információtétel [attributes] tulajdonságának értékéből állítjuk elő, ami nem más, mint attribute információtételek halmaza.

Ha ez a halmaz tartalmaz egy xml:lang attribute információtételt ([namespace name] tulajdonság = "http://www.w3.org/XML/1998/namespace" értékkel és egy [local name] tulajdonság = "lang" értékkel), akkor azt eltávolítjuk az attribute információtételek halmazából és a `language` akcesszort beállítjuk az attribute információtétel [normalized-value] tulajdonságára.

Minden megmaradó rezervált XML név (lásd Name az XML 1.0-ban) most már el van távolítva a halmazból, vagyis: minden olyan attribute információtétel a halmazban, amelynek a [prefix] tulajdonsága xml karakterlánccal kezdődik (kisbetű/nagybetű-független összehasonlításban), továbbá minden olyan attribute információtétel, amelynek a [prefix] tulajdonsága nem rendelkezik értékkel, vagy amelyiknek a [local name] tulajdonsága xml karakterlánccal kezdődik (kisbetű/nagybetű-független összehasonlításban). Megjegyzendő, hogy a [base URI] akcesszor értékét kiszámítja az XML Base, mielőtt bármelyik xml:base attribute információtételt törölné.

Az attribute információtételek megmaradó halmaza most már az attribute események új halmazának felépítésére használható, amit azután, értékként, ehhez az akcesszorhoz rendelünk.

URI
Beállítva egy olyan karakterlánc értékre, mely a namespace-name akcesszor és a local-name akcesszor értékének összeillesztésével jön létre.
URI-string-value (az URI karakterlánc-értéke)

Értéke a következő elemek egymás után fűzéséből áll, ebben a sorrendben: "<", az `URI` akcesszor escape-rezolvált értéke, ">".

Az `URI` akcesszor escape-rezolúciója a tripletnyelv (N-Triples) URI hivatkozásaira megadott escape-rezolúciót használja, ahogyan azt az N-Triples dokumentum 3.3 URI References szekciója definiálja.

li-counter (listaelem-számláló)
Beállítva az 1 értékre.
language (nyelv)
Beállítva a fentebb leírt `attributes` akcesszornál. Ha az attribútumokból nem kapott értéket, akkor az értékét a szülő esemény (akár a Gyökér Esemény akár Elem Esemény) language akcesszora szerint lesz beállítva, ami lehet egy üres karakterlánc is.
subject (alany)
Nincs kezdeti értéke. Az értéke egy Identifier esemény lesz. Ezt az akcesszort olyan elemekben használjuk, amelyek egy csomóponttal foglalkoznak az RDF gráfban, és ez általában egy kijelentés alanya.

6.1.3 Vége elem esemény

Nem rendelkezik akcesszorokkal. A befogadó elem végét jelöli meg a sorozatban.

6.1.4 Attribútum esemény

Az attribute információtétel-ből állítjuk elő, és az alábbi akcesszorokat és értékeket kapja:

local-name (helyi név)
Beállítva az attribute információtétel [local name] tulajdonságának értékére.
namespace-name (névtér-név)
Beállítva az attribute információtétel [namespace name] tulajdonságának értékére.
string-value (karakterlánc-érték)
Beállítva az attribute információtétel [normalized value] tulajdonságának értékére, ahogyan az [XML] specifikálja (ha egy olyan attribútum, amelynek a normalizált értéke egy zéró hosszúságú karakterlánc, akkor a string-value értéke szintén egy zéró hosszúságú karakterlánc lesz).
URI

Ha a `namespace-name` akcesszor jelen van, akkor a `namespace-name` akcesszor és a `local-name` akcesszor egybetoldott értékére van állítva. Egyébként, ha a `local-name` egy ID, about, resource, parseType vagy egy type, akkor az `RDF névtér URI hivatkozás` és a `local-name` akcesszor egybetoldott értékére van állítva. Másfajta, névtér nélküli `local-name` akcesszor érték használata tilos.

A névtér-minősítés nélküli nevek egy korlátozott halmazának a támogatása kötelező (REQUIRED), és arra szolgál, hogy lehetővé tegye, hogy az [RDF-MS]-ben specifikált RDF/XML dokumentumok érvényesek maradjanak. Új dokumentumok lehetőleg ne használják (SHOULD NOT use) ezeket a minősítés nélküli attribútumokat, és az alkalmazások dönthetnek úgy (MAY choose), hogy egy figyelmeztetést adnak ki, amikor egy ilyen minősítés nélküli forma felbukkan az elemzett dokumentumban.

Az RDF URI hivatkozások előállítása XML attribútumokból, létrehozhatja ugyanazokat az RDF URI hivatkozásokat különböző XML attribútumokból. Ez félreértésekre vezethet a nyelvtanban az attribute események ütköztetésénél (ilyen eset, pl., amikor egy rdf:about és egy XML about attribútum is jelen van). Azok a dokumentumok, amelyekben ez előfordul, illegálisak.

URI-string-value (az URI karakterlánc értéke)
A következő elemek egymás után fűzéséből áll, ebben a sorrendben: "<", az `URI` akcesszor escape-rezolvált értéke, és ">".

Az `URI` akcesszor escape-rezolúciója a tripletnyelv (N-Triples) URI hivatkozásaira megadott escape-rezolúciót használja, ahogyan azt az N-Triples dokumentum 3.3 URI References szekciója definiálja.

6.1.5 Szöveg esemény

Egy vagy több, egymás után következő character információtétel sorozatából állítjuk elő. Az egyetlen akcesszora:

string-value (karakterlánc-érték)
Beállítva annak a karakterláncnak az értékére, amelyet az összes character információtétel [character code] tulajdonságának értékéből fűzünk egybe.

6.1.6 URI hivatkozás esemény

Egy esemény az RDF URI hivatkozások számára, mely a következő akcesszorokkal rendelkezik:

identifier (azonosító)
Egy karakterlánc-értéket kap, amelyet egy RDF URI hivatkozás-ként használunk
string-value (karakterlánc-érték)
Értéke a következő elemek egymás után fűzéséből áll, ebben a sorrendben: "<", az `identifier` akcesszor escape-rezolvált értéke, és ">".

Az `identifier` akcesszor escape-rezolúciója a tripletnyelv (N-Triples) URI hivatkozásaira megadott escape-rezolúciót használja, ahogyan azt az N-Triples dokumentum 3.3 URI References szekciója definiálja.

Ezeket az eseményeket úgy állítjuk elő, hogy egy értéket adunk az `identifier` akcesszornak.

További információk az RDF gráfban előforduló azonosítókról, az 5.2 szekcióban találhatók.

6.1.7 Ürescsomópont-azonosító esemény

Egy esemény az ürescsomópont-azonosítók számára, mely a következő akcesszorokat tartalmazza:

identifier (azonosító)
Egy karakterlánc-értéket kap.
string-value (karakterlánc-érték)
Ennek értéke az `identifier` akcesszor értékének a függvénye. Az érték egy "_:" karakterlánccal kezdődik, és az egész értéknek meg kell egyeznie (MUST) az N-Triples nodeID produkciójával. A függvénynek fenn kell tartania (MUST) az üres csomópontok egyedi azonosítását, ahogyan azt az 5.2 Azonosítók szekció tárgyalja.

Ezeket az eseményeket úgy állítjuk elő, hogy egy értéket adunk az `identifier` akcesszornak.

További információk az RDF gráfban előforduló azonosítókról az 5.2 szekcióban találhatók.

6.1.8 Típus nélküli literál esemény

Egy esemény a típus nélküli literálok számára, mely az alábbi akcesszorokkal rendelkezhet:

literal-value (literál érték)
Egy karakterlánc-értéket kap.
literal-language (a literál nyelve)
Egy karakterlánc-értéket kap, amelyet nyelv-tegként használunk egy RDF típus nélküli literálban.
string-value (karakterlánc érték)

Az értékét a többi akcesszor értékéből számítjuk ki, a következőképpen:

Ha a `literal-language` egy üres karakterlánc, akkor az érték a következő elemek összefűzéséből jön létre: egy """ (1 idézőjel), a `literal-value` akcesszor escape-rezolvált értéke, és egy """ (1 idézőjel).

Egyébként az érték a következő elemek összefűzéséből jön létre: egy """ (1 idézőjel), a `literal-value` akcesszor escape-rezolvált értéke, ""@" (1 idézőjel és egy 'kukac' karakter), és a `literal-language` akcesszor értéke.

A `literal-value` akcesszor escape-rezolúciója a tripletnyelv (N-Triples) karakterláncaira megadott escape-rezolúciót használja, ahogyan azt az N-Triples dokumentum 3.2 Strings szekciója definiálja (például ilyen karakterek átugratására mint az idézőjel (") )

Ezeket az eseményeket úgy állítjuk elő, hogy egy értéket adunk a `literal-value` és a `literal-language` akcesszoroknak.

Együttműködési megjegyzés (Informatív): Azok a literálok, amelyek egy kombinált Unicode karakterrel kezdődnek, engedélyezettek, azonban ez együttműködési problémákhoz vezethet a szoftverek között (lásd a további információkat a [CHARMOD]-nál)

6.1.9 Tipizált literál esemény

Egy esemény a tipizált literálok számára, mely a következő akcesszorokat kaphatja:

literal-value (literál érték)
Egy karakterlánc-értéket kap.
literal-datatype (literál adattípus)
Egy olyan karakterlánc értékét veszi fel, amely egy RDF URI hivatkozás.
string-value (karakterlánc érték)
az érték a következő elemek összefűzéséből jön létre, ebben a sorrendben: egy """ (1 idézőjel), a `literal-value` akcesszor escape-rezolvált értéke, egy """ (1 idézőjel), a "^^<" karakterlánc, a `literal-datatype` akcesszor escape-rezolvált értéke, és a ">" karakterlánc.

A `literal-value` akcesszor escape-rezolúciója a tripletnyelv (N-Triples) karakterláncaira megadott escape-rezolúciót használja, ahogyan azt az N-Triples dokumentum 3.2 Strings szekciója definiálja (például ilyen karakterek átugratására mint az idézőjel (") )

A `literal-datatype` akcesszor escape-rezolúciója a tripletnyelv (N-Triples) karakterláncaira megadott escape-rezolúciót használja, ahogyan azt az N-Triples dokumentum 3.3 URI References szekciója definiálja.

Ezeket az eseményeket úgy állítjuk elő, hogy egy értéket adunk a `literal-value` és a `literal-datatype` akcesszoroknak.

Együttműködési megjegyzés (Informatív): Azok a literálok, amelyek egy kombinált Unicode karakterrel kezdődnek, engedélyezettek, azonban ez együttműködési problémákhoz vezethet a szoftverek között (lásd a további információkat a [CHARMOD]-nál)

Implementációs megjegyzés (Informatív): Az XML Schema (part 1) [XML-SCHEMA1], szerint white space normalizáció történik az érvényességellenőrzés (validáció) során a whiteSpace facet értéke szerint. Az ebben a dokumentumban végrehajtott szintaxisleképezés csak ez után történik, úgy hogy a whiteSpace facet-nek formálisan nincs további hatása.

6.2 Az információhalmaz leképezése

Ahhoz, hogy egy dokumentum teljes XML információhalmazát, dokumentum sorrendben megadott események sorozatává alakítsuk át, minden információtételt úgy kell transzformálnunk, ahogyan fentebb leírtuk, s ennek eredményeként megkapjuk a fa-struktúrába szervezett eseményeket, azok akcesszoraival és értékeivel együtt. Ezt követően az összes elem eseményt az alább leírt módon rendezzük át, hogy az események fa-struktúráját az események dokumentum sorrendben megadott lineáris sorozatává alakítsuk át.

 1. Az eredeti elem esemény
 2. A children akcesszor értéke rekurzívan transzformálva, mely az események (esetleg üres) rendezett listája.
 3. Egy vége elem esemény

6.3 A nyelvtan leírónyelve

Az alábbi notációt használjuk egyrészt annak leírására, hogy miként ütköztetjük a nyelvtani produkciókat az adatmodell 6 fejezetben leírt eseményeinek sorozatával, másrészt pedig azoknak az akcióknak a leírására, amelyeket találat esetén végre kell hajtani. Az RDF/XML nyelvtan oly módon van definiálva, hogy a találatot mutató adatmodell-eseményeket tripletekre képezze le az alábbi formájú notáció segítségével:

sorszám esemény-típus esemény-tartalom

akció...

ahol az esemény-tartalom egy kifejezés, mely az esemény-típus-nak felel meg (ahogyan a 6.1 szekció leírja), és amelyet egy olyan leíró nyelven adunk meg, amelyet a következő szekciók ismertetnek. A sorszámot csak hivatkozási célokra használjuk. A nyelvtani akció magában foglalhatja új tripletek generálását is a gráf számára, N-Triples nyelven megfogalmazva.

Az alábbi három szekció leírja az általános, az esemény ütköztető és az akciós nyelvtani elemek notációit.

6.3.1 Általános nyelvtani notációk

Általános nyelvtani notációk.
Notáció Jelentése
esemény.accessor Az esemény akcesszor értéke.
rdf:X Egy URI, ahogy az 5.1 szekció definiálja.
"ABC" Egy karakterlánc A, B, C sorrendű karakterekkel.

6.3.2 Az esemény ütköztetések nyelvtani notációja

Az esemény ütköztetések nyelvtani notációja.
Notáció Jelentése
A == B Az A esemény akcesszor megegyezik B kifejezéssel.
A != B A nem egyenlő B-vel.
A | B | ... Az A, B, ... kifejezések alternatívák.
A - B A kifejezései, B kifejezések kihagyásával.
anyURI. Bármilyen URI.
anyString. Bármilyen karakterlánc.
list(item1, item2, ...); list() Események rendezett sora. Egy üres lista.
set(item1, item2, ...); set() Események rendezetlen halmaza. Egy üres halmaz.
* Zéró vagy több a megelőző kifejezésekből.
? Zéró vagy egy a megelőző kifejezésekből.
+ Egy vagy több a megelőző kifejezésekből.
root(acc1 == value1,
    acc2 == value2, ...)
Ütköztet egy Gyökér eseményt az akcesszoraival együtt.
start-elem(acc1 == value1,
    acc2 == value2, ...)
children
end-elem()
Ütközteti Elem események egy sorozatát akcesszoraikkal együtt; elemtartalomként esetleg események egy üres listája; egy Vége elem esemény.
attribute(acc1 == value1,
    acc2 == value2, ...)
Ütköztet egy Attribútum eseményt az akcesszoraival együtt.
text() Ütköztet egy Szöveg eseményt.

6.3.3 Az akciók nyelvtani notációja

Az akciók nyelvtani notációja.
Notáció Jelentése
A := B A-hoz rendeli B értékét.
concat(A, B, ..) Egy karakterlánc előállítása a felsorolt kifejezések megadott sorrendben történő összeillesztésével.
resolve(e, s) Egy karakterlánc előállítása, ahol az s karakterlánc egy relatív URI hivatkozás e `base-uri` akcesszorára, ahogy az 5.3 URI-k létrehozása szekció leírja. Az így létrejövő karakterlánc egy teljes RDF URI hivatkozást reprezentál.
generated-blank-node-id() Egy karakterlánc előállítása egy új, egyedi, generált ürescsomópont-azonosító céljára, ahogy az 5.2 Azonosítók szekció definiálja.
esemény.accessor := value Egy esemény-akcesszort a value értékre állítja.
uri(identifier := value) Egy URI hivatkozás esemény előállítása.
bnodeid(identifier := value) Egy új Ürescsomópont-azonosító esemény előállítása. Lásd az 5.2 Azonosítók szekcióban is.
literal(literal-value := string,
    literal-language := language, ...)
Egy új Típus nélküli literál esemény előállítása.
typed-literal(literal-value := string, ...) Egy új Tipizált literál esemény előállítása.

7 Az RDF/XML nyelvtana

7.1 Nyelvtani összefoglaló

7.2.2 coreSyntaxTerms rdf:RDF | rdf:ID | rdf:about | rdf:parseType | rdf:resource | rdf:nodeID | rdf:datatype
7.2.3 syntaxTerms coreSyntaxTerms | rdf:Description | rdf:li
7.2.4 oldTerms rdf:aboutEach | rdf:aboutEachPrefix | rdf:bagID
7.2.5 nodeElementURIs anyURI - ( coreSyntaxTerms | rdf:li | oldTerms )
7.2.6 propertyElementURIs anyURI - ( coreSyntaxTerms | rdf:Description | oldTerms )
7.2.7 propertyAttributeURIs anyURI - ( coreSyntaxTerms | rdf:Description | rdf:li | oldTerms )
7.2.8 doc root(dokumentum-elem == RDF, children == list(RDF))
7.2.9 RDF start-elem(URI == rdf:RDF, attributes == set())
nodeElementList
end-elem()
7.2.10 nodeElementList ws* (nodeElement ws* )*
7.2.11 nodeElement start-elem(URI == nodeElementURIs
    attributes == set((idAttr | nodeIdAttr | aboutAttr )?, propertyAttr*))
propertyEltList
end-elem()
7.2.12 ws Egy Szöveg esemény mely white space-szel egyenlő, ahogy az [XML] definiálja a White Space Rule [3] S a Common Syntactic Constructs szekcióban.
7.2.13 propertyEltList ws* (propertyElt ws* ) *
7.2.14 propertyElt resourcePropertyElt | literalPropertyElt | parseTypeLiteralPropertyElt | parseTypeResourcePropertyElt | parseTypeCollectionPropertyElt | parseTypeOtherPropertyElt | emptyPropertyElt
7.2.15 resourcePropertyElt start-elem(URI == propertyElementURIs ), attributes == set(idAttr?))
ws* nodeElement ws*
end-elem()
7.2.16 literalPropertyElt start-elem(URI == propertyElementURIs ), attributes == set(idAttr?, datatypeAttr?))
text()
end-elem()
7.2.17 parseTypeLiteralPropertyElt start-elem(URI == propertyElementURIs ), attributes == set(idAttr?, parseLiteral))
literal
end-elem()
7.2.18 parseTypeResourcePropertyElt start-elem(URI == propertyElementURIs ), attributes == set(idAttr?, parseResource))
propertyEltList
end-elem()
7.2.19 parseTypeCollectionPropertyElt start-elem(URI == propertyElementURIs ), attributes == set(idAttr?, parseCollection))
nodeElementList
end-elem()
7.2.20 parseTypeOtherPropertyElt start-elem(URI == propertyElementURIs ), attributes == set(idAttr?, parseOther))
propertyEltList
end-elem()
7.2.21 emptyPropertyElt start-elem(URI == propertyElementURIs ), attributes == set(idAttr?, ( resourceAttr | nodeIdAttr )?, propertyAttr*))
end-elem()
7.2.22 idAttr attribute(URI == rdf:ID, string-value == rdf-id)
7.2.23 nodeIdAttr attribute(URI == rdf:nodeID, string-value == rdf-id)
7.2.24 aboutAttr attribute(URI == rdf:about, string-value == URI-reference)
7.2.25 propertyAttr attribute(URI == propertyAttributeURIs, string-value == anyString)
7.2.26 resourceAttr attribute(URI == rdf:resource, string-value == URI-reference)
7.2.27 datatypeAttr attribute(URI == rdf:datatype, string-value == URI-reference)
7.2.28 parseLiteral attribute(URI == rdf:parseType, string-value == "Literal")
7.2.29 parseResource attribute(URI == rdf:parseType, string-value == "Resource")
7.2.30 parseCollection attribute(URI == rdf:parseType, string-value == "Collection")
7.2.31 parseOther attribute(URI == rdf:parseType, string-value == anyString - ("Resource" | "Literal" | "Collection") )
7.2.32 URI-reference Egy RDF URI hivatkozás.
7.2.33 literal Bármilyen XML elemtartalom, mely megengedett az [XML] Content of Elements Rule [43] content definíciója szerint a 3.1 Start-Tags, End-Tags, and Empty-Element Tags szekcióban.
7.2.34 rdf-id Egy attribútum esemény `string-value` akcesszor érték, mely egyezik bármilyen legális [XML-NS] NCName névvel.

7.2 Nyelvtani produkciók

7.2.1 A nyelvtani elemzés kezdete

Ha az RDF/XML egy önálló XML dokumentum (melyet egy ilyen prezentáció azonosít mint egy application/rdf+xml RDF MIME type objektum, vagy valamilyen más eszköz), akkor a nyelvtan indulhat a doc produkcióval, vagy egy nodeElement produkcióval.

Ha tartalom a kontextusból felismerhetően RDF/XML (például, amikor az RDF/XML be van ágyazva más XML tartalomba), akkor a nyelvtan indulhat vagy egy Elem esemény  RDF produkciójával (de csak akkor, ha az elem legális az XML-nek ezen a pontján), vagy indulhat egy nodeElementList produkcióval (de csak akkor, ha az elem tartalma legális, mivel elemek listájáról van szó). Az ilyen beágyazott RDF/XML-nél a `base-uri` értékét a legkülső elemben be kell állítani a befogadó XML-ből, mivel ilyenkor nem áll rendelkezésre Gyökér esemény. Megjegyzendő, hogy ha ilyen beágyazás történik, akkor a nyelvtanba többször is be lehet lépni, de nem várható el, hogy az elemző állapota a két belépés között megmarad.

7.2.2 Produkció: – coreSyntaxTerms

rdf:RDF | rdf:ID | rdf:about | rdf:parseType | rdf:resource | rdf:nodeID | rdf:datatype

Az RDF szókészlet 5.1 szekcióban felsorolt szintaktikai kifejezéseinek egy részhalmaza, mely az RDF/XML-ben használható.

7.2.3 Produkció: – syntaxTerms

coreSyntaxTerms | rdf:Description | rdf:li

Az összes olyan szintaktikai kifejezés az 5.1 szekcióban felsorolt RDF szókészletből, mely az RDF/XML-ben használható.

7.2.4 Produkció: – oldTerms

rdf:aboutEach | rdf:aboutEachPrefix | rdf:bagID

Ezek olyan nevek az RDF szókészletből, amelyeket mára már töröltek a nyelvből. (A további részletek tekintetében lásd az rdfms-aboutEach-on-object, az rdfms-abouteachprefix, és a timbl-01 kérdés megoldását az RDF-mag témakövető dokumentációjának jelzett helyein).

Hiba-teszt: jelölése: error001.rdf és error002.rdf

7.2.5 Produkció: – nodeElementURIs

anyURI - ( coreSyntaxTerms | rdf:li | oldTerms )

Azok az RDF URI hivatkozások, amelyek engedélyezettek csomópont-elemekben.

7.2.6 Produkció: – propertyElementURIs

anyURI - ( coreSyntaxTerms | rdf:Description | oldTerms )

Azok az URI-k, amelyek engedélyezettek tulajdonságelemekben.

7.2.7 Produkció: – propertyAttributeURIs

anyURI - ( coreSyntaxTerms | rdf:Description | rdf:li | oldTerms )

Azok az RDF URI hivatkozások, amelyek engedélyezettek tulajdonság-attribútumokban.

7.2.8 Produkció: – doc

root(dokumentum-elem == RDF,
    children == list(RDF))

7.2.9 Produkció: – RDF

start-elem(URI == rdf:RDF,
    attributes == set())
nodeElementList
end-elem()

7.2.10 Produkció: – nodeElementList

ws* (nodeElement ws* )*

7.2.11 Produkció: – nodeElement

start-elem(URI == nodeElementURIs
    attributes == set((idAttr | nodeIdAttr | aboutAttr )?, propertyAttr*))
propertyEltList
end-elem()

Egy e csomópont-elem számára néhány attribútum feldolgozását el kell végezni az egyéb munkák előtt (például mielőtt a gyermek eseményekkel, vagy más attribútumokkal foglalkoznánk). Ezek bármilyen sorrendben feldolgozhatók:

Ha e.subject üres, akkor e.subject := bnodeid(identifier := generated-blank-node-id()).

Akkor az alábbiak végrehajthatók bármilyen sorrendben:

7.2.12 Produkció: – ws

Egy Text esemény, mely egy white space karakterrel egyezik meg, ahogyan azt az [XML] White Space Rule [3] S definíciója leírja a Common Syntactic Constructs szekcióban.

7.2.13 Produkció: – propertyEltList

ws* (propertyElt ws* ) *

7.2.14 Produkció: – propertyElt

resourcePropertyElt | literalPropertyElt | parseTypeLiteralPropertyElt | parseTypeResourcePropertyElt | parseTypeCollectionPropertyElt | parseTypeOtherPropertyElt | emptyPropertyElt

Ha az e elemnek van egy e.URI = rdf:li lista-eleme, akkor alkalmazzuk a lista kiterjesztő szabályokat az e.parent elemre (ahogy a 7.4 szekció leírja), hogy egy új u URI-t kapjunk, és e.URI := u legyen.

Ennek a produkciónak az akcióját végre kell hajtani az alárendelt találatok (resourcePropertyElt ... emptyPropertyElt) bármelyikének első akciója előtt.

7.2.15 Produkció: – resourcePropertyElt

start-elem(URI == propertyElementURIs ),
    attributes == set(idAttr?))
ws* nodeElement ws*
end-elem()

Az e elem, valamint az egyetlen benne lévő n nodeElement számára, először n-t fel kell dolgozni a nodeElement produkció segítségével. Azután a következő tripletet hozzá kell adni a gráfhoz:

e.parent.subject.string-value e.URI-string-value n.subject.string-value .

Ha az a rdf:ID attribútum meg van adva, a fenti triplet tárgyiasítható a 7.3 szekcióban ismertetett tárgyiasítási szabályok szerint, az i := uri(identifier := resolve(e, concat("#", a.string-value))) akcióval, valamint az e.subject := i akcióval.

7.2.16 Produkció: – literalPropertyElt

start-elem(URI == propertyElementURIs ),
    attributes == set(idAttr?, datatypeAttr?))
text()
end-elem()

Megjegyezzük, hogy az üres literál eset az emptyPropertyElt produkcióban van definiálva.

Az e elem, és a t szöveg esemény számára a t.string-value Unicode karakterláncnak Normal Form C[NFC] kódolásban kell lennie (SHOULD). Ha a d rdf:datatype attribute meg van adva, akkor o := typed-literal(literal-value := t.string-value, literal-datatype := d.string-value) egyébként o := literal(literal-value := t.string-value, literal-language := e.language), és a következő tripletet hozzáadjuk a gráfhoz:

e.parent.subject.string-value e.URI-string-value o.string-value .

Ha az a rdf:ID attribútum meg van adva, a fenti tripletet a 7.3 szekcióban ismertetett tárgyiasítási szabályok szerint, az i := uri(identifier := resolve(e, concat("#", a.string-value))) akcióval valamint az e.subject := i akcióval tárgyiasítjuk.

7.2.17 Produkció: – parseTypeLiteralPropertyElt

start-elem(URI == propertyElementURIs ),
    attributes == set(idAttr?, parseLiteral))
literal
end-elem()

Az e elem és az l literál vagyis, az rdf:parseType="Literal" tartalom számára. Az l-t nem transzformálja eseményekké a szintaxis-adatmodell leképezése (ahogyan a 6. Syntaxis adatmodell fejezet megjegyzi), hanem az XML információtételek XML információhalmaza marad).

Az l-t az alábbi algoritmussal transzformáljuk az XML-literál lexikális formájára (mely egy Unicode karakterlánc) az x RDF gráfban. Ez nem egy kötelező implementációs módszer – bármilyen módszer, mely ugyanezt az eredményt szolgáltatja, szabadon használható:

 1. Használjuk l-t egy XPath[XPATH] node-set (egy dokumentum részhalmaz) felépítésére.
 2. Alkalmazzuk az Exclusive XML Canonicalization [XML-XC14N]) hitelesítést, kommentárokkal és az üres InclusiveNamespaces PrefixList listával, erre a csomóponthalmazra (nodeset-re), hogy előállítsuk az s oktettsorozatot.
 3. Ezt az s oktettsorozatot egy x Unicode karakterlánc (Unicode karakterek sorozata) UTF-8 kódolásának tekinthetjük.
 4. Az x Unicode karakterláncot az l literál lexikális formájaként használjuk.
 5. Ennek az x Unicode karakterláncnak NFC Normal Form C[NFC] kódolásúnak kell lennie.

Ezt követően végrehajtjuk az o := typed-literal(literal-value := x, literal-datatype := http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#XMLLiteral ) akciót, és a következő tripletet a gráfhoz adjuk:

e.parent.subject.string-value e.URI-string-value o.string-value .

Teszt: Üres literál eset: jelölése: test009.rdf és test009.nt

Ha az a rdf:ID attribútum meg van adva, a fenti tripletet a 7.3 szekcióban ismertetett tárgyiasítási szabályok szerint, az i := uri(identifier := resolve(e, concat("#", a.string-value))) akcióval, valamint az e.subject := i akcióval tárgyiasítjuk.

7.2.18 Produkció: – parseTypeResourcePropertyElt

start-elem(URI == propertyElementURIs ),
    attributes == set(idAttr?, parseResource))
propertyEltList
end-elem()

Az e elem számára, esetleg c üres elem tartalommal.

n := bnodeid(identifier := generated-blank-node-id()).

És a következő tripletet a gráfhoz adjuk:

e.parent.subject.string-value e.URI-string-value n.string-value .

Teszt: jelölése: test004.rdf és test004.nt

Ha az a rdf:ID attribútum meg van adva, a fenti tripletet a 7.3 szekcióban ismertetett tárgyiasítási szabályok szerint, az i := uri(identifier := resolve(e, concat("#", a.string-value))) akcióval, valamint az e.subject := i akcióval tárgyiasítjuk.

Ha a c elemtartalom nem üres, akkor használjuk az n eseményt új események sorozatának előállítására, ahogy alább következik:

start-elem(URI := rdf:Description,
    subject := n,
    attributes := set())
c
end-elem()

Ezt követően dolgozzuk fel az eredményül kapott sorozatot a nodeElement produkció segítségével

7.2.19 Produkció: – parseTypeCollectionPropertyElt

start-elem(URI == propertyElementURIs ),
    attributes == set(idAttr?, parseCollection))
nodeElementList
end-elem()

Az e elem esemény számára, esetleg l üres nodeElementList listával. Végezzük el az s:=list() hozzárendelést.

Minden f elem esemény számára l-ben, n := bnodeid(identifier := generated-blank-node-id()), és illesszük n-t az s-hez, hogy végül megkapjuk az események sorozatát.

Ha s nem üres, n az első eseményazonosító s-ben, és a következő tripletet adjuk a gráfhoz:

e.parent.subject.string-value e.URI-string-value n.string-value .

egyébként pedig a következő tripletet adjuk a gráfhoz:

e.parent.subject.string-value e.URI-string-value <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#nil> .

Ha az a rdf:ID attribútum meg van adva, a fenti tripletet a 7.3 szekcióban ismertetett tárgyiasítási szabályok szerint, az i := uri(identifier := resolve(e, concat("#", a.string-value))) akcióval tárgyiasítjuk.

Ha s üres, egyéb akciót nem kell végrehajtani.

Minden n esemény számára s-ben, és minden neki megfelelő f elem esemény számára l-ben, a következő tripletet adjuk a gráfhoz:

n.string-value <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#first> f.string-value .

Minden egymást követő és egymást átlapoló (n, o) esemény pár számára s-ben, a következő tripletet adjuk a gráfhoz:

n.string-value <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#rest> o.string-value .

Ha s nem üres, n az utolsó eseményazonosító s-ben, a következő tripletet adjuk a gráfhoz:

n.string-value <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#rest> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#nil> .

7.2.20 Produkció: – parseTypeOtherPropertyElt

start-elem(URI == propertyElementURIs ),
    attributes == set(idAttr?, parseOther))
propertyEltList
end-elem()

A "Resource", "Literal" és "Collection" karakterláncok kivételével, minden rdf:parseType attribútum-értéket úgy kezelünk, mintha az a "literal" karakterlánc volna. Ez a produkció úgy ütköztet, és olyan akciót hajt végre, mintha a találat egy parseTypeLiteralPropertyElt produkció lenne. További tripleteket nem kell generálni a többi rdf:parseType érték számára.

7.2.21 Produkció: – emptyPropertyElt

start-elem(URI == propertyElementURIs ),
    attributes == set(idAttr?, ( resourceAttr | nodeIdAttr )?, propertyAttr*))
end-elem()

7.2.22 Produkció: – idAttr

attribute(URI == rdf:ID,
    string-value == rdf-id)

A constraint-id korlátozás érvényes az rdf:ID attribútum minden értékére.

7.2.23 Produkció: – nodeIdAttr

attribute(URI == rdf:nodeID,
    string-value == rdf-id)

7.2.24 Produkció: – aboutAttr

attribute(URI == rdf:about,
    string-value == URI-reference)

7.2.25 Produkció: – propertyAttr

attribute(URI == propertyAttributeURIs,
    string-value == anyString)

7.2.26 Produkció: – resourceAttr

attribute(URI == rdf:resource,
    string-value == URI-reference)

7.2.27 Produkció: – datatypeAttr

attribute(URI == rdf:datatype,
    string-value == URI-reference)

7.2.28 Produkció: – parseLiteral

attribute(URI == rdf:parseType,
    string-value == "Literal")

7.2.29 Produkció: – parseResource

attribute(URI == rdf:parseType,
    string-value == "Resource")

7.2.30 Produkció: – parseCollection

attribute(URI == rdf:parseType,
    string-value == "Collection")

7.2.31 Produkció: – parseOther

attribute(URI == rdf:parseType,
    string-value == anyString - ("Resource" | "Literal" | "Collection") )

7.2.32 Produkció: – URI-reference

Egy RDF URI hivatkozás.

7.2.33 Produkció: – literal

Bármilyen XML elem tartalom, amelyet engedélyez az [XML] definíció Content of Elements Rule [43] content szabálya, a 3.1 Start-Tags, End-Tags, and Empty-Element Tags szekcióban.

Az eredményül kapott esemény karakterlánc-értékét a 7.2.17 szekció tárgyalja.

7.2.34 Produkció: – rdf-id

Egy `string-value` attribútum, mely megegyezik bármilyen legális [XML-NS] NCName névvel.

7.3 Tárgyiasítási szabályok

Az adott r URI hivatkozás esemény, és az s, p and o kifejezésekből álló kijelentés számára, mely megfelel egy

s p o .

N-Triples szintaxisú tripletnek, adjuk a következő tripleteket a gráfhoz:

r.string-value <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#subject> s .
r.string-value <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#predicate> p .
r.string-value <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#object> o .
r.string-value <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Statement> .

7.4 Lista kiterjesztési szabályok

Minden adott e lista-elem számára készítünk egy új RDF URI hivatkozást: u := concat("http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#_", e.li-counter), növeljük az e.li-counter (listaelem-számláló) tulajdonság értékét eggyel, majd adjuk ki eredményül u-t.

8 RDF gráfok sorosítása RDF/XML-ben

Ahogy Az RDF alapfogalmai és absztrakt szintaxisa dokumentum definiálja, van néhány olyan RDF gráf, amelyeket nem lehet sorosítani (serialize) RDF/XML-ben. Ezek azok, amelyek:

Olyan tulajdonságneveket használnak, amelyeket nem lehet átalakítani névtérrel minősített XML nevekre.
Egy névtérrel minősített XML név (QName) esetén korlátozva van az alkalmazható legális karakter-konfiguráció, úgy hogy nem minden tulajdonság URI-jét lehet ilyen nevekre lefordítani. Az RDF sorosító szoftverek fejlesztőinek ajánlható, hogy úgy bontsák fel az URI-t egy névtér-névre és egy helyi névre, hogy vágják azt kétfelé az utolsó XML nem-NCName karakter után, biztosítva, hogy a név első karaktere betű, vagy egy '_' karakter legyen. Ha az URI egy nem-NCName karakterrel végződik, akkor adjon ki egy ilyen hibaüzenetet, vagy figyelmeztetést, mint pl. "Ez a gráf nem sorosítható RDF/XML-ben".
Nem megfelelő, fenntartott neveket használnak tulajdonságok számára.
Például egy tulajdonság egy olyan URI-vel, mely ütközik valamelyik syntaxTerms produkcióval.

Implementációs megjegyzés (Informatív): Amikor egy RDF gráfot sorosítunk RDF/XML-ben, és az egy XML Séma adattípust (XSD) tartalmaz, akkor azt olyan formában kell (SHOULD) írnunk mely nem igényel whitespace karakter feldolgozást. Az XSD támogatását NEM várja el sem az RDF, sem az RDF/XML, ez tehát opcionális.

9 RDF/XML kód beágyazása HTML-be és XHTML-be

Ha RDF/XML kódot ágyazunk be HTML-be, vagy XHTML-be, ez sok olyan új elemet és attribútumot hozhat be az ilyen dokumentumokba, amelyek legtöbbje nem lesz benne az adott DTD-ben. Az ilyen beágyazott kód tehát hibát fog jelezni, amikor a validáció során ütköztetjük a DTD-vel. Az a kézenfekvőnek látszó megoldás, azonban, hogy terjesszük ki, vagy cseréljük le a DTD-t, nem igazán praktikus az alkalmazások egy részénél. Ezt a problémát behatóan elemezte Sean B. Palmer az RDF in HTML: Approaches [RDF-IN-XHTML] című dolgozatában, és arra a megállapításra jutott, hogy nincs olyan közös beágyazási módszer, mely kielégítené az alkalmazásokat, és mégis egyszerű maradna.

Az ajánlható közelítés az, hogy ne ágyazzunk be RDF/XML-t a HTML-be vagy XHTML-be, hanem ehelyett használjunk egy <link> elemet a különálló RDF/XML dokumentumra, a HTML vagy XHTML dokumentum <head> elemében. Ezt a módszert már évek óta használja a saját webhelyén a Dublin Core Metadata Initiative (DCMI).

Ezt a technikát úgy használjuk, hogy a <link> elem href attribútumában lévő URI az RDF/XML tartalomra mutat, a type attribútum pedig az "application/rdf+xml" értéket kapja, ami az RDF/XML javasolt MIME típusa (lásd a 4. fejezetben).

A rel attribútum értékét is beállíthatjuk, hogy az a viszonyt jelölje; ez egy alkalmazásfüggő érték. A DCMI pl. a rel="meta" értéket használja, a linkhez (RFC 2731 – Encoding Dublin Core Metadata in HTML[RFC-2731]), de a rel="alternate" változat is megfelelő lehet. További információk találhatók a HTML 4.01 link types, XHTML Modularization – LinkTypes és XHTML 2.0 – LinkTypes dokumentumokban azokról az értékekről, amelyek alkalmasak lehetnek a HTML különböző változataiban.

A 21. példa mutatja ennek a módszernek a használatát, ahol egy HTML dokumentumban egy link teg csatol be egy külső RDF/XML dokumentumot.

21. példa : Egy link elem használata XHTML-ben egy külső RDF/XML dokumentum beépítésére
(example21.html behívja example21.rdf-et)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
 <head>
  <title>My document</title>
  <meta http-equiv="Content-type" content='text/html; charset="utf-8"' />
  <link rel="alternate" type="application/rdf+xml" title="RDF Version" href="example21.rdf" />
 </head>
 <body>
  <h1>My document</h1>

 </body>
</html>

10 Az RDF/XML használata SVG-vel (Informatív)

Létezik egy szabványosított módszer, amellyel RDF kompatibilis meta-adatokat kapcsolhatunk SVG-hez. Ez egy olyan meta-adat elem, amelyet kifejezetten erre a célra terveztek, ahogyan azt a Scalable Vector Graphics (SVG) 1.0 Specification[SVG] dokumentum 21. Metadata fejezete, valamint a Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 Specification[SVG11] dokumentum 21. Metadata fejezete definiálja.

Ez a dokumentum két gráf-példát tartalmaz SVG-ben ilyen beágyazott RDF/XML kóddal az 1. ábra és a 2. ábra meta-adat elemében.

11 Köszönetnyilvánítás (Informatív)

Az alábbi munkatársak értékes hozzájárulását tartalmazza ez a dokumentum:

Ez a dokumentum az RDF-mag Munkacsoport hosszas megfontolásainak az eredménye. Ennek a csoportnak a tagjai: Art Barstow (W3C) Dave Beckett (ILRT), Dan Brickley (W3C/ILRT), Dan Connolly (W3C), Jeremy Carroll (Hewlett Packard), Ron Daniel (Interwoven Inc), Bill dehOra (InterX), Jos De Roo (AGFA), Jan Grant (ILRT), Graham Klyne (Clearswift and Nine by Nine), Frank Manola (MITRE Corporation), Brian McBride (Hewlett Packard), Eric Miller (W3C), Stephen Petschulat (IBM), Patrick Stickler (Nokia), Aaron Swartz (HWG), Mike Dean (BBN Technologies / Verizon), R. V. Guha (Alpiri Inc), Pat Hayes (IHMC), Sergey Melnik (Stanford University), Martyn Horner (Profium Ltd).

Ez a specifikáció merít egyrészt a korábbi RDF Model and Syntax dokumentumból, amelyet Ora Lassilla és Ralph Swick szerkesztettek, másrészt az RDF Séma dokumentumból, amelynek szerkesztői Dan Brickley and R. V. Guha voltak. Azok az RDF és RDF Séma munkacsoport-tagok, akik munkájukkal hozzájárultak e korábbi specifikációk létrejöttéhez, a következők voltak: Nick Arnett (Verity), Tim Berners-Lee (W3C), Tim Bray (Textuality), Dan Brickley (ILRT / University of Bristol), Walter Chang (Adobe), Sailesh Chutani (Oracle), Dan Connolly (W3C), Ron Daniel (DATAFUSION), Charles Frankston (Microsoft), Patrick Gannon (CommerceNet), RV Guha (Epinions, previously of Netscape Communications), Tom Hill (Apple Computer), Arthur van Hoff (Marimba), Renato Iannella (DSTC), Sandeep Jain (Oracle), Kevin Jones, (InterMind), Emiko Kezuka (Digital Vision Laboratories), Joe Lapp (webMethods Inc.), Ora Lassila (Nokia Research Center), Andrew Layman (Microsoft), Ralph LeVan (OCLC), John McCarthy (Lawrence Berkeley National Laboratory), Chris McConnell (Microsoft), Murray Maloney (Grif), Michael Mealling (Network Solutions), Norbert Mikula (DataChannel), Eric Miller (OCLC), Jim Miller (W3C, emeritus), Frank Olken (Lawrence Berkeley National Laboratory), Jean Paoli (Microsoft), Sri Raghavan (Digital/Compaq), Lisa Rein (webMethods Inc.), Paul Resnick (University of Michigan), Bill Roberts (KnowledgeCite), Tsuyoshi Sakata (Digital Vision Laboratories), Bob Schloss (IBM), Leon Shklar (Pencom Web Works), David Singer (IBM), Wei (William) Song (SISU), Neel Sundaresan (IBM), Ralph Swick (W3C), Naohiko Uramoto (IBM), Charles Wicksteed (Reuters Ltd.), Misha Wolf (Reuters Ltd.), Lauren Wood (SoftQuad).

12 A hivatkozások listája

Normatív hivatkozások

[RDF-MS]
Resource Description Framework (RDF) Model and Syntax Specification, O. Lassila and R. Swick, Editors. World Wide Web Consortium. 22 February 1999. This version is http://www.w3.org/TR/1999/REC-rdf-syntax-19990222. The latest version of RDF M&S is available at http://www.w3.org/TR/REC-rdf-syntax.
[XML]
Extensible Markup Language (XML) 1.0, Second Edition, T. Bray, J. Paoli, C.M. Sperberg-McQueen and E. Maler, Editors. World Wide Web Consortium. 6 October 2000. This version is http://www.w3.org/TR/2000/REC-xml-20001006. latest version of XML is available at http://www.w3.org/TR/REC-xml.
[XML-NS]
Namespaces in XML, T. Bray, D. Hollander and A. Layman, Editors. World Wide Web Consortium. 14 January 1999. This version is http://www.w3.org/TR/1999/REC-xml-names-19990114. The latest version of Namespaces in XML is available at http://www.w3.org/TR/REC-xml-names.
[INFOSET]
XML Information Set, J. Cowan and R. Tobin, Editors. World Wide Web Consortium. 24 October 2001. This version is http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-infoset-20011024. The latest version of XML Information set is available at http://www.w3.org/TR/xml-infoset.
[URIS]
RFC 2396 – Uniform Resource Identifiers (URI): Generic Syntax, T. Berners-Lee, R. Fielding and L. Masinter, IETF, August 1998. This document is http://www.isi.edu/in-notes/rfc2396.txt.
[RDF-FOGALMAK]
Az RDF Erőforrás Leíró Keretrendszer alapfogalmai és absztrakt szintaxisa, W3C Ajánlás, 2004. február 10. Szerkesztők: Klyne G., Carroll J. A mindenkori legutolsó (angol nyelvű) verzió URL-je: http://www.w3.org/TR/rdf-concepts/.
[RDF-TESZTEK]
Az RDF tesztsorozata, W3C Ajánlás, 2004. február 10. Szerkesztők: Grant J., Beckett D. A mindenkori legutolsó (angol nyelvű) verzió URL-je: http://www.w3.org/TR/rdf-testcases/.
[KEYWORDS]
RFC 2119 – Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels, S. Bradner, IETF. March 1997. This document is http://www.ietf.org/rfc/rfc2119.txt.
[RFC-3023]
RFC 3023 – XML Media Types, M. Murata, S. St.Laurent, D.Kohn, IETF. January 2001. This document is http://www.ietf.org/rfc/rfc3023.txt.
[IANA-MEDIA-TYPES]
MIME Media Types, The Internet Assigned Numbers Authority (IANA). This document is http://www.iana.org/assignments/media-types/ . The registration for application/rdf+xml is archived at http://www.w3.org/2001/sw/RDFCore/mediatype-registration .
[XML-BASE]
XML Base, J. Marsh, Editor, W3C Recommendation. World Wide Web Consortium, 27 June 2001. This version of XML Base is http://www.w3.org/TR/2001/REC-xmlbase-20010627. The latest version of XML Base is at http://www.w3.org/TR/xmlbase.
[XML-XC14N]
Exclusive XML Canonicalization Version 1.0, J. Boyer, D.E. Eastlake 3rd, J. Reagle, Authors/Editors. W3C Recommendation. World Wide Web Consortium, 18 July 2002. This version of Exclusive XML Canonicalization is http://www.w3.org/TR/2002/REC-xml-exc-c14n-20020718. The latest version of Canonical XML is at http://www.w3.org/TR/xml-exc-c14n.
[UNICODE]
The Unicode Standard, Version 3, The Unicode Consortium, Addison-Wesley, 2000. ISBN 0-201-61633-5, as updated from time to time by the publication of new versions. (See http://www.unicode.org/unicode/standard/versions/ for the latest version and additional information on versions of the standard and of the Unicode Character Database).
[NFC]
Unicode Normalization Forms, Unicode Standard Annex #15, Mark Davis, Martin Dürst. (See http://www.unicode.org/unicode/reports/tr15/ for the latest version).

Informational References

[CHARMOD]
Character Model for the World Wide Web 1.0, M. Dürst, F. Yergeau, R. Ishida, M. Wolf, A. Freytag, T Texin, Editors, World Wide Web Consortium Working Draft, work in progress, 20 February 2002. This version of the Character Model is http://www.w3.org/TR/2002/WD-charmod-20020220. The latest version of the Character Model is at http://www.w3.org/TR/charmod.
[RDF-SZEMANTIKA]
Az RDF Szemantikája, W3C Ajánlás, 2004. február 10. Szerkesztők: Hayes P. A mindenkori legutolsó (angol nyelvű) verzió URL-je: http://www.w3.org/TR/rdf-mt/.
[RDF-BEVEZETÉS]
Az RDF bevezető tankönyve, W3C Ajánlás, 2004. február 10. Szerkesztők: Frank Manola and Eric Miller. A mindenkori legutolsó (angol nyelvű) verzió URL-je http://www.w3.org/TR/rdf-primer/ .
[RDF-SZÓKÉSZLET]
Az RDF Szókészlet Leíró Nyelv 1.0: RDF Séma, W3C Ajánlás, 2004. február 10. Szerkesztők: Brickley D., Guha R.V. A mindenkori legutolsó (angol nyelvű) verzió URL-je: http://www.w3.org/TR/rdf-schema/.
[STRIPEDRDF]
RDF: Understanding the Striped RDF/XML Syntax, D. Brickley, W3C, 2001. This document is http://www.w3.org/2001/10/stripes/.
[SVG]
Scalable Vector Graphics (SVG) 1.0 Specification, J. Ferraiolo (editor), 4 September 2001, W3C Recommendation. This version of SVG is http://www.w3.org/TR/2001/REC-SVG-20010904. The latest version of SVG is at http://www.w3.org/TR/SVG.
[SVG11]
Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 Specification, J. Ferraiolo, J. FUJISAWA, D. Jackson (editors), 14 January 2003, W3C Recommendation. This version of SVG is http://www.w3.org/TR/2003/REC-SVG11-20030114/. The latest version of SVG is at http://www.w3.org/TR/SVG11.
[XPATH]
XML Path Language (XPath) Version 1.0, J. Clark and S. DeRose, Editors. World Wide Web Consortium, 16 November 1999. This version of XPath is http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116. The latest version of XPath is at http://www.w3.org/TR/xpath.
[SAX2]
SAX Simple API for XML, version 2, D. Megginson, SourceForge, 5 May 2000. This document is http://sax.sourceforge.net/.
[UNPARSING]
Unparsing RDF/XML, J. J. Carroll, HP Labs Technical Report, HPL-2001-294, 2001. This document is available at http://www.hpl.hp.com/techreports/2001/HPL-2001-294.html.
[RELAXNG]
RELAX NG Specification, James Clark and MURATA Makoto, Editors, OASIS Committee Specification, 3 December 2001. This version of RELAX NG is http://www.oasis-open.org/committees/relax-ng/spec-20011203.html. The latest version of the RELAX NG Specification is at http://www.oasis-open.org/committees/relax-ng/spec.html.
[RELAXNG-COMPACT]
RELAX NG Compact Syntax, James Clark, Editor. OASIS Committee Specification, 21 November 2002. This document is http://www.oasis-open.org/committees/relax-ng/compact-20021121.html.
[RDF-IN-XHTML]
RDF in HTML: Approaches, Sean B. Palmer, 2002
[RFC-2731]
RFC 2731 – Encoding Dublin Core Metadata in HTML, John Kunze, DCMI, December 1999.
[XML-SCHEMA1]
XML Schema Part 1: Structures, H.S. Thompson, D. Beech, M. Maloney, N. Mendelsohn, Editors, World Wide Web Consortium Recommendation, 2 May 2001. This version of XML Schema Part 1: Structures is http://www.w3.org/TR/2001/REC-xmlschema-1-20010502/. The latest version of XML Schema Part 1: Structures is at http://www.w3.org/TR/xmlschema-1.
[XML-SCHEMA2]
XML Schema Part 2: Datatypes, P.V. Biron, A. Malhotra, Editors, World Wide Web Consortium Recommendation, 2 May 2001. This version of XML Schema Part 2: Datatypes is http://www.w3.org/TR/2001/REC-xmlschema-2-20010502/. The latest version of XML Schema Part 2: Datatypes is at http://www.w3.org/TR/xmlschema-2.

A. függelék: Szintaxis sémák (Informatív)

Ez a függelék XML sémákat tartalmaz RDF/XML formák érvényesség-ellenőrzéséhez (validation). Ezek csak példa sémák tájékoztatási célokra, és nem képezik a specifikációnk részét.

A.1 függelék: A RELAX NG kompakt szintaxis-séma (Informatív)

Ez egy példa séma az RDF/XML számára RELAX NG Compact formában (a könnyebb olvashatóság kedvéért). Az alkalmazások használhatják a RELAX NG XML version-t is. Ezek a formátumok a RELAX NG ([RELAXNG]) és a RELAX NG Compact ([RELAXNG-COMPACT]) dokumentumokban vannak leírva.

Megjegyzés: Az RNGC sémát aktualizálták, hogy megkíséreljék a nyelvtanhoz igazítani, de ezt nem ellenőrizték, és nem is használták RDF/XML dokumentumok validációjához.

RELAX NG Kompakt séma az RDF/XML számára
#
# RELAX NG Compact Schema for RDF/XML Syntax
#
# This schema is for information only and NON-NORMATIVE
#
# It is based on one originally written by James Clark in
# http://lists.w3.org/Archives/Public/www-rdf-comments/2001JulSep/0248.html
# and updated with later changes.
#

namespace local = ""
namespace rdf = "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
datatypes xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-datatypes"


start = doc


# I cannot seem to do this in RNGC so they are expanded in-line

# coreSyntaxTerms = rdf:RDF | rdf:ID | rdf:about | rdf:parseType | rdf:resource | rdf:nodeID | rdf:datatype
# syntaxTerms = coreSyntaxTerms | rdf:Description | rdf:li
# oldTerms  = rdf:aboutEach | rdf:aboutEachPrefix | rdf:bagID
# nodeElementURIs    = * - ( coreSyntaxTerms | rdf:li | oldTerms )
# propertyElementURIs  = * - ( coreSyntaxTerms | rdf:Description | oldTerms )
# propertyAttributeURIs = * - ( coreSyntaxTerms | rdf:Description | rdf:li | oldTerms )

# Also needed to allow rdf:li on all property element productions
# since we can't capture the rdf:li rewriting to rdf_<n> in relaxng

# Need to add these explicitly
xmllang = attribute xml:lang { text }
xmlbase = attribute xml:base { text }
# and to forbid every other xml:* attribute, element

doc = 
 RDF | nodeElement

RDF =
 element rdf:RDF { 
   xmllang?, xmlbase?, nodeElementList
}

nodeElementList = 
 nodeElement*

 # Should be something like:
 # ws* , ( nodeElement , ws* )*
 # but RELAXNG does this by default, ignoring whitespace separating tags.

nodeElement =
 element * - ( local:* | rdf:RDF | rdf:ID | rdf:about | rdf:parseType |
        rdf:resource | rdf:nodeID | rdf:datatype | rdf:li |
        rdf:aboutEach | rdf:aboutEachPrefix | rdf:bagID ) {
   (idAttr | nodeIdAttr | aboutAttr )?, xmllang?, xmlbase?, propertyAttr*, propertyEltList
 }

 # It is not possible to say "and not things
 # beginning with _ in the rdf: namespace" in RELAX NG.

ws = 
 " "

 # Not used in this RELAX NG schema; but should be any legal XML
 # whitespace defined by http://www.w3.org/TR/2000/REC-xml-20001006#NT-S


propertyEltList = 
 propertyElt*

 # Should be something like:
 # ws* , ( propertyElt , ws* )*
 # but RELAXNG does this by default, ignoring whitespace separating tags.

propertyElt = 
 resourcePropertyElt | 
 literalPropertyElt | 
 parseTypeLiteralPropertyElt |
 parseTypeResourcePropertyElt |
 parseTypeCollectionPropertyElt |
 parseTypeOtherPropertyElt |
 emptyPropertyElt

resourcePropertyElt = 
 element * - ( local:* | rdf:RDF | rdf:ID | rdf:about | rdf:parseType |
        rdf:resource | rdf:nodeID | rdf:datatype |
        rdf:Description | rdf:aboutEach | rdf:aboutEachPrefix | rdf:bagID |
        xml:* ) {
   idAttr?, xmllang?, xmlbase?, nodeElement
 }

literalPropertyElt =
 element * - ( local:* | rdf:RDF | rdf:ID | rdf:about | rdf:parseType |
        rdf:resource | rdf:nodeID | rdf:datatype |
        rdf:Description | rdf:aboutEach | rdf:aboutEachPrefix | rdf:bagID |
        xml:* ) {
   (idAttr | datatypeAttr )?, xmllang?, xmlbase?, text 
 }

parseTypeLiteralPropertyElt = 
 element * - ( local:* | rdf:RDF | rdf:ID | rdf:about | rdf:parseType |
        rdf:resource | rdf:nodeID | rdf:datatype |
        rdf:Description | rdf:aboutEach | rdf:aboutEachPrefix | rdf:bagID |
        xml:* ) {
   idAttr?, parseLiteral, xmllang?, xmlbase?, literal 
 }

parseTypeResourcePropertyElt = 
 element * - ( local:* | rdf:RDF | rdf:ID | rdf:about | rdf:parseType |
        rdf:resource | rdf:nodeID | rdf:datatype |
        rdf:Description | rdf:aboutEach | rdf:aboutEachPrefix | rdf:bagID |
        xml:* ) {
   idAttr?, parseResource, xmllang?, xmlbase?, propertyEltList
 }

parseTypeCollectionPropertyElt = 
 element * - ( local:* | rdf:RDF | rdf:ID | rdf:about | rdf:parseType |
        rdf:resource | rdf:nodeID | rdf:datatype |
        rdf:Description | rdf:aboutEach | rdf:aboutEachPrefix | rdf:bagID |
        xml:* ) {
   idAttr?, xmllang?, xmlbase?, parseCollection, nodeElementList
 }

parseTypeOtherPropertyElt = 
 element * - ( local:* | rdf:RDF | rdf:ID | rdf:about | rdf:parseType |
        rdf:resource | rdf:nodeID | rdf:datatype |
        rdf:Description | rdf:aboutEach | rdf:aboutEachPrefix | rdf:bagID |
        xml:* ) {
   idAttr?, xmllang?, xmlbase?, parseOther, any
 }

emptyPropertyElt =
  element * - ( local:* | rdf:RDF | rdf:ID | rdf:about | rdf:parseType |
         rdf:resource | rdf:nodeID | rdf:datatype |
         rdf:Description | rdf:aboutEach | rdf:aboutEachPrefix | rdf:bagID |
         xml:* ) {
    idAttr?, (resourceAttr | nodeIdAttr)?, xmllang?, xmlbase?, propertyAttr*
  }

idAttr = 
 attribute rdf:ID { 
   IDsymbol 
 }

nodeIdAttr = 
 attribute rdf:nodeID { 
   IDsymbol 
 }

aboutAttr = 
 attribute rdf:about { 
   URI-reference 
 }

propertyAttr = 
 attribute * - ( local:* | rdf:RDF | rdf:ID | rdf:about | rdf:parseType |
         rdf:resource | rdf:nodeID | rdf:datatype | rdf:li |
         rdf:Description | rdf:aboutEach |
         rdf:aboutEachPrefix | rdf:bagID |
         xml:* ) {
   string
 }

resourceAttr = 
 attribute rdf:resource {
   URI-reference 
 }

datatypeAttr = 
 attribute rdf:datatype {
   URI-reference 
 }

parseLiteral = 
 attribute rdf:parseType {
   "Literal" 
 }

parseResource = 
 attribute rdf:parseType {
   "Resource"
 }

parseCollection = 
 attribute rdf:parseType {
   "Collection"
 }

parseOther = 
 attribute rdf:parseType {
   text
 }

URI-reference = 
 string

literal =
 any

IDsymbol = 
 xsd:NMTOKEN

any =
 mixed { element * { attribute * { text }*, any }* }

B. függelék: Változtatások a 2003. október 10-i végleges munkaanyaghoz képest (Informatív)

Javítások a 2003. október 10-i végleges munkaanyag kiadása óta:

Ezeket "szerkesztői" és "nem szerkesztői" javításokra bontva közöljük. A nem szerkesztői javítások között felsoroljuk a következményszerű javításokat is. A szerkesztői javítások azok, amelyek nem változtatják meg az RDF dokumentum jelentését, vagy egy RDF alkalmazás viselkedését.

B.1 függelék: Nem szerkesztői javítások

Nincs

B.2 függelék: Szerkesztői javítások

Német fordítás
A 2.7 szekcióban, a 8. példa német szövegének javítása Benjamin Nowack észrevétele alapján.
Nincsenek tulajdonság-attribútumok a rdf:parseType="Resource" tulajdonság esetén
A 2.5 szekciót aktualizáltuk, hogy tükrözze azt a szintaxis definíciót, hogy tulajdonság-attribútumok nem használhatók az rdf:parseType="Resource" esetén, amelyre Sabadello 2003-10-30 keltezésű kommentárja mutatott rá.
Az URI-k kódolása
Az 6.1.6, 6.1.8, 6.1.9 szekcióban, Jeremy Carroll javaslata alapján.

A 6.1.2, 6.1.4 szekciókban új elem/attribútum URI-string-value akcesszorok.
A 7.2.11, 7.2.21 szekciókban új URI hivatkozás esemény alkalmazása az rdf:type eseteknél.
A 7.2.11-ben (<e.URI> és <a.URI>), a 7.2.15-ben (<e.URI>), a 7.2.16-ban (<e.URI>), a 7.2.17-ben (<e.URI>), a 7.2.18-ban (<e.URI>), a 7.2.19-ben (<e.URI> kétszer), a 7.2.21-ben (<e.URI> kétszer, <a.URI> egyszer) került megváltoztatásra X.URI-ról X.URI-string-value formára (bárhol, ahol "<"..">" jelent meg a nyelvtani akcióban egy fix URI hivatkozással)
A 7.2.32 szekcióban az akció megfogalmazása "Egy RDF URI hivatkozás"-ra változott.
Minden kijavításra került a 2003-10-06 dátumú javaslatból, Patel-Schneider 2003-10-29-i megjegyzései alapján.

B.3 függelék: Olyan kérdések, amelyek nem igényeltek dokumentum revíziót

Nincs


RDF/XML Metadata Valid XHTML 1.0! Valid CSS!